Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag och om ändring av andra lagar i anslutning till naturvårdslagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag och om ändring av andra lagar i anslutning till naturvårdslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12128/2019

Svarstiden gick ut: 6.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ger de instanser som nämns i sändlistan tillfälle att ge ett utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition som gäller en ny naturvårdslag. Begäran om utlåtande gäller också de några ändringar som samtidigt föreslås göras i andra lagar.

Det har kommit mycket ny information om hotade naturtyper och arter och om hurdan situationen för den biologiska mångfalden är i Finland, förståelsen för vad klimatförändringen innebär för den biologiska mångfalden har blivit större, och övrig lagstiftning, styrmedel och förvaltning har förändrats under den tid som den gällande naturvårdslagen har varit i ikraft. Den gällande naturvårdslagen uppdateras och dess genomslagskraft förbättras. Genom reformen förverkligas målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Naturvårdslag revideras utifrån en utvärdering i enlighet med regeringsprogrammet.
Bakgrund
Utkastet till ny naturvårdslag har beretts i en brett sammansatt projektgrupp. Den gällande naturvårdslagen och behovet av ändringar i bestämmelserna granskades av projektgruppen med hjälp av genomgripande teman: klimatförändringen, förbättring av artskyddet, förbättring av naturtyper, hantering av information om naturen samt främjande av den biologiska mångfalden och incitament. I temagranskningen identifierades de viktigaste behoven av ändringar och förslagen till ändringar i lagen baserade på behoven av ändringar presenterades för projektgruppen. De förslag som handlar om ekologisk kompensation har kopplingar till hela lagen och har beretts i en separat projektgrupp.

Begäran om utlåtande gäller miljöministeriets förslag till utkast till regeringsproposition om naturvårdslagen. Projektgruppen som bereder förslaget fortsätter sitt arbete efter remissbehandlingen ja kommer att lämna sin proposition senare på hösten.
 
Den gällande naturvårdslagens allmänna struktur och flera paragrafer i den förblir i stort sett oförändrade, men lagen kompletteras och ses över till många delar. Till exempel naturskyddsområdena, Natura 2000-områdena, stödjande av skydd och vård av den biologiska mångfalden, bestämmelserna som gäller kompensation samt övervakning ska i huvudsak förbli oförändrade, emellertid på så sätt att brister som upptäcks åtgärdas och bestämmelserna preciseras. Det föreslås att det görs också betydande ändringar i naturvårdslagen, till exempel i lagens allmänna bestämmelser, i utvidgningen av planeringen av naturvård, i stärkandet av skyddet av naturtyper och arter samt i främjandet av samernas rättigheter. I de helt nya kapitlen föreslås bestämmelser om förvaltningen av naturvården, om utbyte, import och export av arter samt om hanteringen av information om naturen. I det nya kapitlet om ekologisk kompensation föreskrivs det dessutom om kompensation för försämring till följd av undantag från skyddet, om produktion av naturvärden och om verifiering av frivillig kompensation. 

I utkastet till regeringsproposition föreslås utöver en ny naturvårdslag att några andra lagar ändras. De ingår som en separat bilaga i denna begäran om utlåtande.

 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja skyddet av den biologiska mångfalden genom att få naturvårdslagen att fungera bättre och ha större genomslagskraft och därigenom hindra och sakta ner utarmningen av den biologiska mångfalden. Avsikten är också att propositionen ska bidra till att öka acceptansen för naturskydd samt effektivisera de administrativa förfarandena. Utöver dessa är syftet med förslaget också att naturvårdslagens roll som en del av den övriga lagstiftningen som gäller miljön ska bli tydligare.
Länkar:

https://ym.fi/lsuudistus - Lisätietoa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta

https://ym.fi/sv/revideringen-av-naturvardslagstiftningen - Mer information om revideringen av naturvårdslagstiftningen

https://ym.fi/luonnonsuojelulain-ja-asetuksen-uudistus - Lisätietoa luonnonsuojelulain- ja asetuksen uudistuksesta

https://ym.fi/sv/revideringen-av-naturvardslagen - Mer information om revideringen av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

https://ym.fi/ekologinen-kompensaatio - Lisätietoa ekologisesta kompensaatiosta

https://ym.fi/sv/ekologisk-kompensation - Mer information om ekologisk kompensation

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM012:00/2020 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till miljöministeriet senast måndagen den 6 september 2021 genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

Svarsanvisningar för mottagare
För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo@ym.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ger Pasi Kallio, lagstiftningsråd (tfn +358 029 5250251, på semester 12.7–15.8.2021) och Arja Halinen, specialsakkunnig (tfn +358 029 5250413, på semester 28.6. – 31.7.2021) eller per e-post fornamn.efternamn@ym.fi.
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ämnesord

luonnonsuojelu

ilmastonmuutos

luonnon monimuotoisuus

luonnonsuojelulaki

luontotyypit

eliölajit

luonnonsuojelualueet

ekologinen kompensaatio