Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1521/03/2018

Svarstiden gick ut: 19.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lentoliikenteen päästökaupasta annettua lakia sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Muutoksilla vahvistetaan lentoliikenteen päästökaupan säännöt käynnissä olevalle päästökauppakaudelle.

Lain soveltamisalaa muutettaisiin väliaikaisesti niin, että lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalan rajaus Euroopan talousalueen sisäisiin lentoihin jatkuisi vuoden 2023 loppuun saakka. Päästökauppajärjestelmän turvaamiseksi lakiin lisättäisiin määräykset tilanteesta, jossa Euroopan unionin jäsenvaltio eroaa unionista. Lakiin myös lisättäisiin uusi päästöoikeuksien lineaarinen vähennyskerroin, joka vuosittain vähentää maksutta jaettujen päästöoikeuksien määrää vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi lakiehdotuksessa huomioidaan vuoden 2021 alusta voimaan astuva kielto kansainvälisten hankeyksiköiden käytölle päästökaupassa.

Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvien muutostarpeiden lisäksi lentoliikenteen päästökauppalakiin ehdotetaan eräitä teknisluontoisia lain ja sen nojalla annettujen asetusten selkeyttä ja johdonmukaisuutta edistäviä muutoksia.

Målsättningar
Esitysluonnoksen tarkoituksena on saattaa lentoliikenteen päästökaupasta annettu laki (34/2010) yhdenmukaiseksi päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) muutosten kanssa. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 19.10.2018 mennessä. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä annettujen otsikoiden mukaisesti.
 
 Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
 Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
 Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 040 069 3544, janne.manttari@lvm.fi (1.10.2018 lähtien tavoitettavissa) 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
Finavia    
Finnair    
Jetflite    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Nordic Regional Airlines    
River Aviation    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ympäristöministeriö