Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppen som utreder arbetstidslagstiftningen - semesterlagen

Arbetsgruppen som utreder arbetstidslagstiftningen - semesterlagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1348/03.01.01/2018

Svarstiden gick ut: 15.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade betänkande från arbetsgruppen som utreder arbetstidslagstiftningen. I betänkandet ingår ett utkast till regeringsproposition med förslag till ändring av semesterlagen.
 
I propositionen föreslås det att semesterlagen ändras. I semesterlagen ska det göras ändringar som är nödvändiga för att säkerställa att lagstiftningen är förenlig med Europeiska unionens domstols rättspraxis. Genom ändringarna tillförsäkras de minimikrav på rätt till fyra veckors betald semester trots frånvaro på grund av sjukdom eller medicinsk rehabilitering som förutsätts i rättspraxisen för arbetstidsdirektivet.
 
Frånvaro på grund av sjukdom får enligt EU-domstolens rättspraxis (C-350/06 och C-520/06 Schultz-Hoff och Stringer m.fl., C-282/10, Dominguez, samt C-229/11 och C-230/11, Heimann och Toltschin) inte minska arbetstagarens rätt till fyra veckors betald semester. Samma tolkning kan anses gälla för medicinsk rehabilitering som ges för att återställa eller bevara arbetsförmågan och vars syfte kan jämställas med sjukledighetens syfte (C-178/15, Sobczyzyn).

För att Finland ska uppfylla de minimikrav som ställs i ovan angivna avgöranden av EU-domstolen föreslås att det till semesterlagen fogas en ny 7 a §, där det föreskrivs om rätt till tilläggsdagar som kompletterar semestern under tiden för frånvaro som beror på sjukdom eller medicinsk rehabilitering.
 
Det föreslås att 26 § 1 mom., som gäller tidpunkten för semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga, ändras så att den tid under vilken framflyttad semester kan ges förlängs.
 
Lagen avses träda i kraft den 1 april 2019.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandet lämnas in senast onsdagen den 15 augusti 2018.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber att utlåtandena lämnas genom att begäran om utlåtande, som finns på utlåtande.fi, besvaras. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Man kan be om stöd med att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.  Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.
 
OBS! Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
 

Beredare

Ytterligare upplysningar:

Tarja Kröger, regeringsråd
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig
fornamn.efternamn@tem.fi
 

 

Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työaika, vuosiloma,