Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtande av tre statsrådets förordningar om tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster

Lausuntopyyntö kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11443/2021

Svarstiden gick ut: 16.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä pyytää lausuntoja kolmesta asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia. Asetukset liittyvät parlamentin ja neuvoston direktiiviin tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 (jäljempänä esteettömyysdirektiivi) ja sen toimeenpanoon Suomessa.
 
Asetuksilla toteutetaan esteettömyysdirektiivin edellyttämä kansallinen sääntely valikoiduille tuotteille ja palveluille asetetuille saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksille.
 
Esteettömyysdirektiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28.6.2022.
Tausta
Valtioneuvosto vahvisti 26.11.2020 antamassaan päätöksessä, että esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon kokonaiskoordinaatio kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käsiteltäväksi ja määräsi liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), valtiovarainministeriön (VM), työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), sisäministeriön (SM), oikeusministeriön (OM) ja ympäristöministeriön (YM) osallistumaan direktiivin toimeenpanon valmisteluun.
 
Esteettömyysdirektiivin kansallista valmistelua varten asetettiin työryhmä 15.6.2021. Työryhmä kokoontui kesäkuussa 2021 kaksi kertaa ja elokuusta 2021 lähtien viikoittain. Työryhmä pyysi elokuusta lähtien kokouksiin elinkeinoelämän ja vammaisalan järjestöistä edustajan. Lisäksi työryhmään pyydettiin nimeämään jäsen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM).
 
Valmistelu on ollut avointa ja valmisteluun liittyvät materiaalit, kuten asettamispäätökset, kokousten pöytäkirjat ja osallistujalistat ovat julkisesti saatavilla valtioneuvoston Hankeikkunasta. Lisäksi vaikutustenarviointia varten STM:n tilaama selvitys on julkaistu Hankeikkunassa. Elokuussa 2021 järjestettiin verkossa keskustelutilaisuus erityisesti elinkeinoelämän ja vammaisalan järjestöille. Tammikuussa 2022 järjestettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus verkossa hallituksen esitysluonnoksesta.
 
Lausuntopyynnön kohteena on työryhmän ehdotus kolmeksi asetukseksi. Näissä valtioneuvoston asetuksissa on tarkoitus konkretisoida esteettömyysdirektiivin liitteen I vaatimuksia valikoiduille tuotteille ja palveluille.
Tavoitteet

Esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2019. Direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia. Tätä tehdään erityisesti poistamalla ja ehkäisemällä esteitä, joita tiettyjen esteettömien tuotteiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle aiheutuu jäsenvaltioiden erilaisista esteettömyysvaatimuksista. Näin voitaisiin lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta sisämarkkinoilla ja parantaa asiaankuuluvien tietojen esteettömyyttä. Kun tuotteista ja palveluista tehdään esteettömämpiä, yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä helpottuu.

Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM058:00/2021 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan

https://stm.fi/sv/projekt?tunnus=STM058:00/2021 - Länk till statsrådets tjänst för projektinformation (Hankeikkuna)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882 - Esteettömyysdirektiivi, tillgänglighetsdirektivet

https://stm.fi/esteettomyysdirektiivi - STM, esteettömyysdirektiivi

Liitteet:

Muistio; Valtioneuvoston asetukset tuotteiden ja palvelujen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista.pdf - Muistio; Valtioneuvoston asetukset tuotteiden ja palvelujen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille.pdf - Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille

Valtioneuvoston asetus saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille.pdf - Valtioneuvoston asetus saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille

Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista sähköisen viestinnän palveluille ja audiovisuaa-lisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaville palveluille.pdf - Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista sähköisen viestinnän palveluille ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaville palveluille

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa produkter.pdf - Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa produkter

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster.pdf - Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för tjänster inom elektronisk kommunikation och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster.pdf - Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för tjänster inom elektronisk kommunikation och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään maanantaina 16.5.2022 klo 16.15 mennessä vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi työryhmä pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat: Hankepäällikkö Emilia Sormunen, emilia.sormunen@gov.fi, 0295 163 418

Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Asiakkuusmarkkinointiliitto    
Autismiliitto ry    
Avaava    
Bookbeat    
Business Finland    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa kirja    
Energiateollisuus ry    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon TE-toimisto    
FDUV    
FiCom (ICT-alan edunvalvoja)    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Fintraffic    
FMA - Funktionsrätt med ansvar rf (aikaisemmin Finlands Svenska Handikappförbund rf)    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Geologian tutkimuskeskus    
Gofore    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto ry    
Heta-Liitto ry    
HSL    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen TE-toimisto    
Hätäkeskuslaitos    
Högskolan på Åland    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmatieteenlaitos    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jokilaakson pelastuslaitos    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän pelastuslaitos    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen senioriliitto ry    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
KELA    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kesko    
Keskusrikospoliisi    
Kirjakauppaliitto    
Kirjavälitys    
Kirkkohallitus    
Knowit    
Kokkolan pelastuslaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuntatyönantajat    
Kuopion pelastuslaitos    
Kuuloliito ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kynnys ry    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin TE-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lihastautiliitto ry    
Linja-autoliitto    
Lyhytkasvuiset ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutuvirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Me itse ry    
Medialiitto ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Neuroliitto ry    
Nextory    
Nordea    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
Opetushallitus    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Oy Matkahuolto Ab    
Pelastakaa Lapset Ry    
Pelastuslaitos Lapin    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porvoon pelastuslaitos    
Psoriasisliitto ry    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus    
Ruokavirasto    
SAMS rf    
Sanoma Oyj/Nelonen Media    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen pelastuslaitos    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SFS Suomen standardisoimisliitto ry    
Siunsote    
Sosiaali- ja terveysministeriö (VANE)    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
S-pankki    
Statens ämbetsverk på Åland    
Storytel    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Autismikirjon yhdistys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL Oy    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto- SAMOK ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Parkinsonliitto ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Punainen Risti/Veripalvelu    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Svenska handelhögskolan Hanken    
Svenska hörselförbundet rf    
Taideyliopisto    
Taksiliitto    
Tallink-Silja Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tieke-Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Traficom    
Tulli    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun pelastuslaitos    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan pelastuslaitos    
Vaasan yliopisto    
Valli ry    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtori    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Verohallinto    
Viking Line Abp    
VR Group    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregerin