Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtande av tre statsrådets förordningar om tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster

Utlåtande av tre statsrådets förordningar om tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11443/2021

Svarstiden gick ut: 16.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp begär utlåtanden om tre förordningar som gäller tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster. Förordningarna gäller parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, nedan tillgänglighetsdirektivet, och genomförandet av direktivet i Finland.
 
Genom förordningarna genomförs den nationella reglering om tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster som krävs enligt tillgänglighetdirektivet. 

Enligt tillgänglighetsdirektivet ska medlemsstaterna senast den 28 juni 2022 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.
Bakgrund
Den 26 november 2020 fastställde statsrådet att samordningen av det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet ska behandlas av social- och hälsovårdsministeriet, och bestämde att genomförandet av direktivet ska beredas av kommunikationsministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet och miljöministeriet.
 
För den nationella beredningen av tillgänglighetsdirektivet tillsattes en arbetsgrupp den 15 juni 2021. Arbetsgruppen sammanträdde två gånger i juni 2021, och sedan augusti har den sammanträtt en gång i veckan. Sedan augusti har arbetsgruppen kallat företrädare för näringslivet och funktionsrättsorganisationerna till mötena. Man har också begärt att undervisnings- och kulturministeriet ska utse en medlem till arbetsgruppen. 

Beredningen har varit öppen och det material som anknyter till beredningen, såsom beslut om tillsättande, mötesprotokoll och deltagarlistor, finns offentligt tillgängligt i statsrådets projektportal. Även den utredning som social- och hälsovårdsministeriet beställt för konsekvensbedömningen finns publicerad i projektportalen. I augusti 2021 ordnades en webbdiskussion som var avsedd särskilt för näringslivs- och funktionsrättsorganisationerna. I januari 2022 ordnades ett onlinemöte om regeringens utkast till proposition.
 
Föremålet för begäran om utlåtande är arbetsgruppens förslag till tre förordningar. Syftet är att genom dessa förordningar av statsrådet konkretisera kraven för vissa produkter och tjänster i bilaga 1 till tillgänglighetsdirektivet.
Målsättningar

Tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 17 april 2019. Syftet med direktivet var att harmonisera medlemsstaternas lagar, förordningar och förvaltningsbeslut i anknytning till tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster. Harmoniserandet förutsätter att man undanröjer och undviker sådana hinder för fri rörlighet för vissa tillgängliga produkter och tjänster som beror på att medlemsstaterna har olika tillgänglighetskrav. Syftet är att öka tillgången till tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden och förbättra tillgängligheten till relevanta uppgifter. Genom att förbättra produkters och tjänsters tillgänglighet kan man öka delaktigheten i samhället och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.

Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM058:00/2021 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan

https://stm.fi/sv/projekt?tunnus=STM058:00/2021 - Länk till statsrådets tjänst för projektinformation (Hankeikkuna)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882 - Esteettömyysdirektiivi, tillgänglighetsdirektivet

https://stm.fi/esteettomyysdirektiivi - STM, esteettömyysdirektiivi

Bilagor:

Muistio; Valtioneuvoston asetukset tuotteiden ja palvelujen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista.pdf - Muistio; Valtioneuvoston asetukset tuotteiden ja palvelujen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille.pdf - Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille

Valtioneuvoston asetus saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille.pdf - Valtioneuvoston asetus saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille

Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista sähköisen viestinnän palveluille ja audiovisuaa-lisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaville palveluille.pdf - Valtioneuvoston asetus esteettömyysvaatimuksista sähköisen viestinnän palveluille ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaville palveluille

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa produkter.pdf - Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa produkter

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster.pdf - Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för tjänster inom elektronisk kommunikation och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster.pdf - Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för tjänster inom elektronisk kommunikation och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster

Tidtabell
Utlåtandena lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast måndagen den 16 maj 2022 kl 16.15 genom att besvara denna begäran om utlåtande, som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare

För att underlätta behandlingen av svaren begär arbetsgruppen att utlåtandena ska innehålla de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Om utlåtandet inte kan ges via tjänsten utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare

Ytterligare information om ärendet ges av Emilia Sormunen, projektchef emilia.sormunen@gov.fi, 0295 163 418

Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Asiakkuusmarkkinointiliitto    
Autismiliitto ry    
Avaava    
Bookbeat    
Business Finland    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa kirja    
Energiateollisuus ry    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon TE-toimisto    
FDUV    
FiCom (ICT-alan edunvalvoja)    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Fintraffic    
FMA - Funktionsrätt med ansvar rf (aikaisemmin Finlands Svenska Handikappförbund rf)    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Geologian tutkimuskeskus    
Gofore    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto ry    
Heta-Liitto ry    
HSL    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen TE-toimisto    
Hätäkeskuslaitos    
Högskolan på Åland    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmatieteenlaitos    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jokilaakson pelastuslaitos    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän pelastuslaitos    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen senioriliitto ry    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
KELA    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kesko    
Keskusrikospoliisi    
Kirjakauppaliitto    
Kirjavälitys    
Kirkkohallitus    
Knowit    
Kokkolan pelastuslaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuntatyönantajat    
Kuopion pelastuslaitos    
Kuuloliito ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kynnys ry    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin TE-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lihastautiliitto ry    
Linja-autoliitto    
Lyhytkasvuiset ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutuvirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Me itse ry    
Medialiitto ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Neuroliitto ry    
Nextory    
Nordea    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
Opetushallitus    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Oy Matkahuolto Ab    
Pelastakaa Lapset Ry    
Pelastuslaitos Lapin    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porvoon pelastuslaitos    
Psoriasisliitto ry    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus    
Ruokavirasto    
SAMS rf    
Sanoma Oyj/Nelonen Media    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen pelastuslaitos    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SFS Suomen standardisoimisliitto ry    
Siunsote    
Sosiaali- ja terveysministeriö (VANE)    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
S-pankki    
Statens ämbetsverk på Åland    
Storytel    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Autismikirjon yhdistys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL Oy    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto- SAMOK ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Parkinsonliitto ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Punainen Risti/Veripalvelu    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Svenska handelhögskolan Hanken    
Svenska hörselförbundet rf    
Taideyliopisto    
Taksiliitto    
Tallink-Silja Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tieke-Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Traficom    
Tulli    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun pelastuslaitos    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan pelastuslaitos    
Vaasan yliopisto    
Valli ry    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtori    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Verohallinto    
Viking Line Abp    
VR Group    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregerin