Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Danmarks havsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Danmarks havsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN6157/2020

Svarstiden gick ut: 31.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Danmarks miljömyndigheter om ett havsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.
 
Bakgrund
Miljöministeriet har redan 21.4.2020 meddelat  att Finland ska delta i miljökonsekvensbedömningen av den danska havsplanen. Havsplanen har utarbetats i enlighet med Danmarks lag om havsplanering. I planen ingår områden som anvisats för vissa ändamål och som har märkts ut på kartor i havsplanen. Havsplanen omfattar havsenergisektorn, sjötrafiken, trafikinfrastrukturen, fiske- och vattenodlingssektorn, gruvverksamheten på havsbotten, markanvändningen och markplaneringen till vissa delar samt bevarandet och iståndsättningen av miljön.
Målsättningar
Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om förslaget till åtgärdsprogram och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen.
Länkar:

https://havplan.dk/en/ - Kartta Tanskan merialuesuunnitelmasta / Havsplan för Danmarks på kartan

Bilagor:

Tanskan merialuesuunnitelman ympäristöraportti suomeksi.pdf - Tanskan merialuesuunnitelman valtion rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva ympäristöraportti suomeksi / Miljörapport om gränsöverskridande konsekvenser av Danmarks havsplan på finska

Tanskan merialuesuunnitelman ympäristöraportti ruotsiksi.pdf - Tanskan merialuesuunnitelman valtion rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva ympäristöraportti ruotsiksi / Miljörapport om gränsöverskridande konsekvenser av Danmarks havsplan på svenska

Tanskan viranomaisen kirje 25-3-2021.PDF - Tanskan ympäristöviranomaisen ilmoitus 25.3.2021 englanniksi / Underrättelse från Danmarks miljömyndigheter på engelska 25.3.2021

Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast tisdagen den 31 augusti 2021 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi
 
Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av specialsakkunnig Minna Torkkeli, tfn 0295 250 377, fornamn.efternamn@ym.fi
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan liitto    
Satamaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering