Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om yttrande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa

Begäran om yttrande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16076/2020

Svarstiden gick ut: 26.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Fortum Power and Heat Oy har den 13 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning  (252/2017). MKB-programmet är en plan som den projektansvariga gjort upp för behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om miljöns aktuella tillstånd.

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Ministeriet begär yttranden av flera myndigheter och sammanslutningar och av de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter.

På projektet tillämpas också förfarandet för gränsöverskridande bedömning av eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser. I detta förfarande ges stater som omfattas av Esbo-konventionen (67/1997) möjlighet att delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
Bakgrund
Bedömningsprogrammet gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kärnkraftverket. De nuvarande drifttillstånden för kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 samt de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030. Programmet omfattar också den fortsatta driften av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall. I programmet bedöms tre olika alternativ för fortsatt verksamhet.
 
Enligt alternativ VE1 ska bolaget fortsätta driften av kraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i högst cirka tjugo år efter att de nuvarande drifttillståndperioderna gått ut. Också användningen av de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen i kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 fortsätter med behövliga utvidgningar. Kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland.
 
Enligt alternativ VE0 ska kärnkraftverket avvecklas när de nuvarande tillståndsperioderna har gått ut. Driften av de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen vid kärnkraftsenheterna ska fortsätta tills de blir onödiga och kan tas ur drift.
 
Alternativ VE0+ är i övrigt detsamma som i alternativ VE0, men kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland.
Målsättningar

Arbets- och näringsministeriet beaktar yttrandena och åsikterna i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. 

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Allmänheten och sammanslutningar kan lämna sina yttrander och åsikter om projektet till arbets- och näringsministeriet 27.8.-26.10.2020. Kontaktmyndigheten get sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning inom en månad från det att tiden för lämnande av yttranden och framförande av åsikter har löpt ut.

Svarsanvisningar för mottagare

Yttranden bör lämnas in senast den 26 oktober 2020. Även andra än de som nämns i sändlistan kans lämna ett yttrande. Yttrandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, och behöver inte sändas per e-post eller post. 

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisning om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om man behöver hjälp med att använda tjänsten kan man kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

De yttranden som lämnats in utlåtandetjänsten är offentliga. Användningsvillkoren och registerbeskrivningen finns nere på framsidan.

Beredare
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig
tfn 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi
 
Linda Kumpula, specialsakkunnig
tfn 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi


 
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kouvolan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Porvoon kaupunki    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus ja YTN    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ympäristövaikutusten arviointi

ydinenergia

ydinreaktorit

kärnenergi

kärnkraftverk

miljökonsekvensbedömning