Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommenttipyyntö; Suositus asiankäsittelyn metatiedoista

Kommenttipyyntö; Suositus asiankäsittelyn metatiedoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5810/2021

Svarstiden gick ut: 9.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin. Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset. Tiedonhallintalautakunta on asettanut toimintalähtöisen asianhallinnan jaoston 23.6.2020.
Bakgrund
Tiedonhallintalaki velvoittaa viranomaisen pitämään asiarekisteriä, johon rekisteröidään viipymättä viranomaiselle saapuneet ja sen laatimat asiakirjat. Viranomaisen asioiden rekisteröimisen tarkoituksena on tukea viranomaisen toiminnan avoimuutta ja kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hyvään hallintoon kuuluu, että asiankäsittelyn on oltava asianmukaista ja joutuisaa, sekä seurattavissa ja todennettavissa.
Målsättningar
Tavoitteena on laatia suositus tiedonhallintalain 26 §:ssä säädettyjen metatietojen rekisteröintitavasta ja sisällöstä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mitä yhteisiä asiankäsittelyn metatietoja voidaan suositella käytettäväksi asianhallinnassa. 
Liitteet:
Tidtabell
Toimintalähtöisen asianhallinnan jaosto pyytää kommentteja liitteenä olevasta suositusluonnosta viimeistään 9.4.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Kommentteja antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.  
Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot". 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Suositukseen liitetään julkaisuvaiheessa LIITE 2 ”Tiedon elinkaaren hallinta: kooste asianhallinnassa huomioitavista laeista, määräyksistä, ohjeista ja suosituksista”. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat toimintalähtöisen asianhallinnan jaoston puheenjohtaja Suvi Metsärinta-Lehmusvaara (etunimi.sukunimi@vm.fi) ja sihteeri Armi Helenius (etunimi.sukunimi@dvv.fi).
Asiasanat

tiedonhallintalautakunta

tiedonhallintalaki