Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18405/2020

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition senast den 27.8.2021.
 
I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter samt att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och lagen om verkställighet av böter ändras.

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter förutsätter nationell lagstiftning om bland annat påföljder för ekonomiska aktörer. Den föreslagna lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter innehåller de bestämmelser om påföljder som genomförandet av förordningen förutsätter.

Dessutom föreslås det att den föreslagna lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter tas in i tillämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. I lagen om verkställighet av böter föreslås en teknisk ändring till följd av verkställandet av påföljdsavgiften.
Bakgrund
Det är behövligt för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, marknadskontrollförordningen, att stifta den nya lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter som föreslås i propositionen. Skodirektivet och textilmärkningsförordningen hör till tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen.

Marknadskontrollförordningen är en horisontell rättsakt med brett tillämpningsområde som gäller marknadskontrollen av olika produktgrupper. I förordningen finns det bestämmelser bland annat om allmänna harmoniserade ramar för marknadskontroll och yttre gränskontroll i medlemsstaterna samt om minimikrav på marknadskontrollmyndigheters befogenheter. Dessutom förutsätter marknadskontrollförordningen att medlemsstaterna i fråga om de författningar som hör till förordningens tillämpningsområde föreskriver om påföljder för överträdelse av dem.

Kompletterande nationell lagstiftning behövs för att förenhetliga den nationella lagstiftningen om marknadskontroll och som stöd för tillämpningen av marknadskontrollförordningen. Detta uppnås både genom komplettering av bestämmelserna i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, marknadskontrollagen, och genom sektorsspecifik reglering. Tillämpningsområdet för den horisontella marknadskontrollagen utvidgas till att omfatta nya lagar och produktsektorer. Till de produktgrupper som omfattas av marknadskontrollförordningen hör de material som används i skodon samt textilfibrer och därtill hörande fibersammansättningar i textilprodukter. Marknadskontrollförordningen börjar i huvudsak tillämpas den 16 juli 2021, men den har till vissa delar börjat tillämpas redan den 1 januari 2021.

Skodirektivet har genomförts nationellt genom förordningen om märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som säljs till konsumenterna (1147/1995). Det föreslås att bestämmelsen om genomförande av skodirektivet överförs till lag och att förordningen upphävs.

Bestämmelser om den myndighet som utövar marknadskontroll av textilprodukter finns i statsrådets förordning om marknadskontroll av benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter (298/2012). Förordningen upphävs.

Den marknadskontrollmyndighet som avses i skodirektivet och textilmärkningsförordningen är från och med 16 juli 2021 Säkerhets- och kemikalieverket (lagen om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 993/2020).

Propositionsutkastet har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
Målsättningar
Målsättningen för propositionen är att uppdatera bestämmelserna så att de motsvarar kraven i Europeiska unionens lagstiftning och att genomföra den nya marknadskontrollförordningen i fråga om märkning av skodon och textilprodukter genom att stifta en ny lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter. Den föreslagna lagen genomför också skodirektivet.

Tidigare har det inte funnits någon sektorspecifik lagstiftning om överensstämmelse för märkning av skodon och textilprodukter. Genom den föreslagna lagen kommer även dessa sektorer att omfattas av det allmänna tillämpningsområdet för marknadskontrollagen, vilket är viktigt med tanke på en enhetlig kontroll av överensstämmelse.

I propositionen föreslås det att marknadskontrollsmyndigheten ska ha befogenhet att påföra en påföljdsavgift för överträdelse av kraven i skodirektivet och textilmärkningsförordningen. Den föreslagna påföljdsavgiften motsvarar marknadskontrollförordningens krav på effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, för vilka det förutsätts nationella bestämmelser.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 - Linkki markkinavalvonta-asetukseen / Länk till språkversionerna av EU:s marknadskontrollförordning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 - Linkki jalkinemerkintädirektiiviin / Länk till språkversionerna av EU:s skodirektiv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007 - Linkki tekstiilimerkintäasetukseen / Länk till språkversionerna av EU:s textilmärkningsförordning

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM104:00/2020 - Linkki Hankeikkunaan tunnuksella TEM104:00/2020

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM104:00/2020 - Länk till projektportalen

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 27.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via e-tjänsten utlåtande.fi senast den 27 augusti 2021. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om man behöver hjälp med att använda tjänsten kan man kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information: 
 
Sakkunnig Maiju Mähönen 5.7.-23.7.2021
 
Konsultativ tjänsteman Sari Alho 9.8.-27.8.2021

E-postadresser: förnamn.efternamn@tem.fi
Sändlista:
EK    
Kenkä- ja nahkateollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)    
Kuluttajaliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys ry    
Suomen Tekstiili- ja muoti ry    
Suomen Yrittäjät    
Teollisuusliitto ry    
Tukes    
Tulli    
Valtiovarainministeriö