Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista

Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM212:00/2018 VN/10384/2019

Svarstiden gick ut: 31.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär utlåtanden om Utvecklings- och digitaliseringsprojektet i statsunderstödsverksamheten dvs. i organisationssektionens mellanrapport om statsunderstödsprojektet (VM212:00/2018). I mellanrapporten har preliminära förslag sammanställts om förenhetligande och harmonisering av statsunderstödspraxis för de ministerier som beviljar föreningar statsunderstöd från penningspelsintäkter. I mellanrapporten granskas även, vilka frågor organisationssektionen utreder för sin framställan. Organisationssektionens mandat utgår 31.5.2021 och sektionen bereder sin framställan och offentliggör sin slutrapport innan dess. 
 
Bakgrund
Statsunderstöden är samhällsfinansiering som beviljas enligt prövning och regleras av en allmän lag, statsunderstödslagen 688/2001. Statsunderstödsmyndigheterna beviljar statsunderstöd bland annat till högskolor, kommuner och föreningar. Statsunderstöden förstärker ett livskraftigt medborgarsamhälle, emedan olika föreningar beviljas ca 800 miljoner euro i statsunderstöd varje år. Jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, beviljar statsunderstöd såsom allmänna understöd och specialunderstöd från penningspelsintäkter med stöd av lotterilagen 1047/2001.

Finansministeriet tillsatte i mars 2019 ett fem års projekt för ett utvecklings- och digitaliseringsprojektet för statsunderstödsverksamheten (VM212:00/2018). I och med utvecklings- och digitaliseringsprojektet för statsunderstödsverksamheten eller projektet för statsunderstödsverksamheten skapas en ny arbetsmodell som styr statsunderstödsverksamheten i dess helhet. Att övergå till en ny verksamhetsmodell förutsätter en förändring av verksamhetskulturen. Projektet för statsunderstödsverksamheten innebär även att arbetsprocesser och -ritualer tas fram och kommer att stödas av ett nytt datasystem med olika tjänster. Arbetsmodellen och dess delområden utvecklas i samverkan med mål- och intressentgrupperna genomsynligt och gradvis under de förestående åren. 

Föreningarna är en av mål- och intressentgrupperna för statsunderstödsprojektet. Utvecklingssektionen för organisationernas statsunderstödspraxis som verkar inom statsunderstödsprojektet, dvs. organisationssektionen, utreder fram till maj 2021, vilken statsunderstödspraxis som det är nödvändigt att förenhetliga och harmonisera. Till detta mål och uppdrag hänvisas såväl i en förutredning om digitalisering av statsunderstöden (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:46) som i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.
Målsättningar
Den nya modellen för statsunderstödsverksamheten innebär en förstärkning av dess genomslag. Modellen gör ansökan och beviljande av statsunderstöd klarare och smidigare än hittills, alltså effektivare såväl för dem som ansöker om statsunderstöd som för dem som beviljar det. Den nya arbetsmodellen förbättrar statsunderstödsverksamhetens genomsynlighet och öppenhet samtidigt som den främjar samverkan till exempel i kommunikation och interaktion mellan dem som ansöker om statsunderstöd som för dem som beviljar det. Syftet är likaså att harmonisera förfaringssätten inom statsunderstödsverksamheten.
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Tutustu Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeeseen ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla valtionavustukset ja valtionavustushanke.

Bilagor:

Järjestöjaoston väliraportti.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva järjestöjaoston väliraportti

Förslag till förbättring av statsbidragsrutinerna.pdf - Lausuntopyynnön kohteena olevan järjestöjaoston väliraportin neljäs luku ruotsiksi: Förslag till förbättring av statsbidragsrutinerna

Tidtabell
Begäran om utlåtande har offentliggjorts 15.12.2020. Ett utlåtande om mellanrapporten begärs till senast söndag 31.1.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Organisationssektionen begär utlåtanden om de preliminära förslagen i sin mellanrapport och om utredningsmålen. I utlåtandet kan även tas upp allmänna iakttagelser om mellanrapporten och statsunderstödsverksamheten samt lämnas förslag till frågor som borde behandlas av organisationssektionen under beredningen.

Utlåtandet kan lämnas av en organisation eller av enskilda personer. Vi ber er lämna era utlåtanden genom att besvara den begäran om utlåtanden som publicerats i tjänsten lausuntopalvelu.fi. Ett utlåtande innebär inte att varje fråga behöver besvaras. Den som lämnar ett utlåtande avgör själv vilka frågor utlåtandet ska fokusera på.

Utlåtandetjänsten förutsätter registrering och inloggning av användaren. Anvisningar för användning av utlåtandetjänsten finns på fliken Anvisningar.

Begäran om utlåtande skickas till de organisationer som namnges i sändlistan. De ministerier som beviljar statsunderstöd från penningspelsintäkter vidarebefordrar begäran om utlåtande till de föreningar som under innevarande år har mottagit statsunderstöd. Begäran om utlåtande får fritt vidarebefordras. Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och publiceras förutom i utlåtandetjänsten i Hankeikkuna.
Beredare
Närmare upplysningar

Mikko Lehtonen, specialsakkunnig
finansministeriet
tfn 050 414 1394
mikko.lehtonen@vm.fi

Organisationssektionen som berett mellanrapporten består av

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet
Satu Heikkinen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
Sari Virta, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet
Kristiina Hannula, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Kristian Seemer, bevakningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Sanna Tykkyläinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
Tuula Lybeck, projektchef, finansministeriet
Jaana Walldén, projektchef, finansministeriet
Marita Virtanen, specialsakkunnig, finansministeriet
Maria Silvennoinen, verksamhetsledare, Jazz Finland, KULTA ry
Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Minna Mäenpää, tf verkställande direktör, Suomen Hippos ry
Juuso Luomala,ekonomi- och förvaltningsdirektör, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Rainer Anttila, organisationschef, Finlands Olympiska kommitté rf
Lea Ryynänen-Karjalainen, verksamhetsledare Vetenskapliga samfundens delegation
Sändlista:
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

rekisteröity yhdistys

kansalaisyhteiskunta

valtionavustus