Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statsunderstödslagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statsunderstödslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1236/2021

Svarstiden gick ut: 5.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär ert yttrande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statsunderstödslagen.

I propositionen föreslås det att statsunderstödslagen (688/2001) ändras så att till lagen fogas bestämmelser om begränsningar för beviljande och utbetalning av statsunderstöd. I lagen ska anges de omständigheter under vilka statsunderstöd inte kan beviljas utan synnerligen vägande skäl eller under vilka understöd kan förvägras.
Det föreslås att till statsunderstödslagen fogas en bestämmelse om att statsbidragsmyndigheten på eget initiativ får lämna ut uppgifter till en annan myndighet. I lagen föreslås dessutom vissa tekniska preciseringar.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022
Bakgrund
Propositionen hänför sig till målen enligt regeringsprogrammet att påskynda åtgärderna för att bekämpa grå ekonomi.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvidgar och påskyndar regeringen åtgärder för att bekämpa grå ekonomi, i syfte att minska det skattemässiga underskottet. Regeringen har godkänt en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som gäller åren 2020–2023.  En föreslagen åtgärd i programmet är en uppdatering av bestämmelserna om informationsutbyte mellan myndigheter.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att fastställa tydligare och enhetligare kriterier för de begränsningar som gäller beviljande och utbetalning av statsunderstöd. Bestämmelserna om begränsningar för beviljande och utbetalning samt de anknytande bestämmelserna om myndigheternas rätt att få uppgifter och lämna ut uppgifter förväntas stödja bekämpningen av grå ekonomi och öka effektiviteten i  statsunderstödsverksamheten.

Ett ytterligare mål är att bestämmelserna om myndigheternas rätt att få uppgifter och lämna ut uppgifter ska effektivisera samarbetet mellan myndigheterna och därmed även minska den administrativa bördan.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena senast torsdagen den 5 augusti 2021. Begäran om utlåtande publicerades fredagen den 28 maj 2021 på finska och svenska.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande.  Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om ni inte vill registrera er i tjänsten är det inget hinder för att avge ett utlåtande, utan utlåtandet kan även ges genom att sända det per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor (valtiovarainministerio@vm.fi). Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer FM/1236/2021 som referens. 
 
Utlåtanden kan ges antingen av en organisation eller av en enskild person. Även andra än de som mottagit en begäran om utlåtande är välkomna att yttra sig i ärendet, och begäran får fritt spridas vidare. 
 
Utlåtandena är offentliga och publiceras förutom i utlåtandetjänsten också i projektportalen. 
 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av:
Merja Leinonen, budgetråd, tfn 0295 530587
E-post: fornamn.efternamn@vm.fi.
 

 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen AVI    
Geologian tutkimuskeskus    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsinki yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keva (Kuntien eläkevakuutus)    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kuntien takauskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin AVI    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen AVI    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalouden interventiorahasto    
Maatilatalouden kehittämisrahasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Palosuojelurahasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen AVI    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen liitto    
Rahoitusvakausrahasto    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suojelupoliisi    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Sydänliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska handelshögskolan    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto    
Valtion eläkerahasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion televisio- ja radiorahasto    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtion ydinjätehuoltorahasto    
Valtioneuvosto    
Valtiontakuurahasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Öljysuojarahasto