Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17024/2021

Svarstiden gick ut: 17.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde.

Det föreslås att gränserna för Punkaharju naturskyddsområde ändras så att ett område på 3,2 hektar som hört till det tidigare hotell Finlandia och 480 m2 av parkeringsområdet för Kruunupuistos personal avskiljs från naturskyddsområdet. Till naturskyddsområdet ansluts ön Unnikki, ett vattenområde på 114 hektar som omger ön samt 1 100 m2 skog på ås i närheten av Kruunupuistos parkeringsområde. Naturskyddsområdets areal utökas med cirka 112 hektar så att den totala arealen blir cirka 791 hektar.
Bakgrund
Punkaharju naturskyddsområde inrättades genom lag 1991. Naturskyddsområdet finns i Nyslotts stad och har en areal på 679 hektar. Punkaharju är ett av Finlands nationallandskap.

I Punkaharju naturskyddsområde finns det tidigare hotell Finlandia jämte ekonomibyggnader, som byggdes 1914. I huvudbyggnaden finns för närvarande vårdhemmet för äldre Hoitokoti Finlandia, som drivs av Kruunupuisto Oy. I Punkaharju kommuns projekt för utveckling av turismen i Punkaharju 2008 konstaterades det att det behövs ytterligare inkvarteringskapacitet i anslutning till det tidigare hotell Finlandia för att verksamheten ska vara ekonomiskt lönsam. Fridlysningsbestämmelserna för Punkaharju naturskyddsområde tillåter dock inte byggande av planerat slag.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering innefattar ett mål om att främja hållbar tillväxt inom turistbranschen och företagandet inom turistbranschen och att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Genom de föreslagna ändringarna av gränserna blir det möjligt att åter börja använda det tidigare hotell Finlandia för turiständamål och samtidigt öka Punkaharju naturskyddsområdes representativitet ur naturskyddssynpunkt.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att möjliggöra renovering och utvidgning av byggnadsgruppen för det tidigare hotell Finlandia, så att det åter kan börja användas för turiständamål. Propositionen syftar dessutom till att öka Punkaharju naturskyddsområdes representativitet i fråga om oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden. Genom propositionen säkerställs dessutom att det strandlandskap som syns från Puruvesi och från den landsväg som på sommaren är i aktivt turistbruk bevaras i större utsträckning än för närvarande, och propositionen skapar också förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo i takt med att saimenvikarstammen ökar.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast den 17 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Ni kan också skicka ert utlåtande via e-post till adressen kirjaamo@ym.fi eller per post till Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet.

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användning av utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av miljöråd Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet, tel. +358 295 250 064, jukka-pekka.flander@ym.fi sakkunning Ilona Latsa, miljöministeriet, tel. 0295 250 388, ilona.latsa@ym.fi  
 
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Kruunupuisto Oy    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsätietokeskus Lusto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Savonlinnan kaupunki    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö