Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta Manner-Suomen vesiviljelystrategiaksi 2030

Lausuntopyyntö luonnoksesta Manner-Suomen vesiviljelystrategiaksi 2030

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29942/2021

Svarstiden gick ut: 23.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I vattenbruksstrategin för Fastlandsfinland 2030 ingår en vision för hållbar tillväxt, strategiska val och åtgärder samt mätare i anslutning till dem.
Bakgrund
Enligt artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning 1380/2013 om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik ska medlemsstaterna utarbeta strategier för hållbart vattenbruk. Dessa strategier ska stärka vattenbrukssektorns konkurrenskraft, minska sektorns administrativa börda, främja aktörernas tillträde till lämpliga områden och fastställa indikatorer som mäter miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. Stöd via Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021–2027 (2021/1139) kan endast beviljas för sådana åtgärder som ligger i linje med den nationella vattenbruksstrategin.
Målsättningar
Målet för vattenbruksstrategin är att vattenbruksproduktionen ska ha ökat till 25 000 ton och att den inhemska fiskens andel av den odlade fisken utgör över 50 procent samt att en ökning av verksamheten inte äventyrar målen för vatten- och havsvården.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Avge utlåtande senast 23.1.2022
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan lämnas via länken nedan, per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET.

Utlåtanden i elektronisk form ska sparas i pdf, Word eller rtf format.
Beredare
Orian Bondestam orian.bondestam@gov.fi
Sändlista:
Anssi Viranko