Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10498/2021

Svarstiden gick ut: 11.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Lailla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki. Esityksellä ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle.
 
Esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa, eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävää vaihtamista. Direktiiviin ei sisälly velvoitetta kansallisten tietullien perustamiselle, joten hankkeessa ei tarkasteltaisi niiden perustamista.
 
EETS-direktiivi on uudelleenlaadittu direktiivi. Sitä edeltänyt EU-sääntely on pantu kansallisesti täytäntöön sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetulla lailla (21/2014), joka ehdotetaan kumottavaksi ja korvattavaksi kokonaan esityksen mukaisella uudella lailla. Uudelleenlaaditun direktiivin systematiikka ja esimerkiksi sen terminologia on laajasti muuttunut, joten esityksen valmistelussa on päädytty esittämään uuden lain säätämistä.
 
Ehdotetut säännökset koskisivat pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävää vaihtamista. Esityksellä selvennettäisiin eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS) toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Ehdotetun lain säännökset vastaisivat sisällöllisesti pääosin voimassa olevan lain säännöksiä, mutta ne päivitettäisiin vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Uutena lakiin lisättäisiin EU-sääntelyn edellyttämät säännökset rajat ylittävästä tiedonvaihdosta. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä korjauksia.
Bakgrund
Esityksen valmisteluun on johtanut täytäntöönpanoa edellyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/520 sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta. Direktiivi annettiin 19.3.2019. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säännökset voimaan viimeistään 19.10.2021.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön täytäntöönpanoa edellyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa. Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia Suomelle, koska Suomessa ei ole käytössä sähköisiä tietullijärjestelmiä, eikä niitä myöskään otettaisi tällä esityksellä käyttöön.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 11.6.2021. Lausuntoaika on lyhyempi kuin kuusi viikkoa, sillä valmistelussa ei ole tunnistettu toimijoita, joihin esitys välittömästi vaikuttaisi. Lisäksi esityksellä täytäntöönpantava direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 19.10.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/10498/2021.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 0295 342 045, jenni.korhonen-pereiracoutinho(at)lvm.fi
Sändlista:
Autoliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikennekuntayhtymä    
ITS Finland ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö