Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ehdotus Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Diarienummer för begäran om utlåtande: KAIELY/179/2018

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta

Kainuun elinkeino-liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää teiltä lausuntoa liitteenä olevasta ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Kainuun alueella.
Bakgrund
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Kainuun alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei muuta vuoden 2011 ehdotustaan eikä siten ehdota nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Kainuun vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
 
Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
 
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.
Målsättningar
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
  • Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
  • Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
  • Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta - Sivulta löytyvät Oulujoen vesistöalueen kuulemisasiakirjan lisäksi kaikki muutkin Suomen tulvariskien hallinnan kuulemisasiakirjat. Sivulta voi jatkaa Kainuun alueen omille sivuille.

Liitteet:

Alustava-arviointi Oulujoki.pdf - Oulujoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

tulvariskien-alustava-arviointi-iijoki.pdf - Iijoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

tulvariskien-alustava-arviointi-kiiminkijoki.pdf - Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

tulvariskien-alustava-arviointi-siikajoki.pdf - Siikajoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

Tulvariskit_Vuoksen_vesistoalue.pdf - Vuoksen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

Kuulutus_Kainuu.pdf - Kuulutus

Tidtabell
 Kuulemisaika on 9.4.-9.7.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto voidaan joko kirjoitaa suoraan alla olevaan kenttään tai ladata liitteenä (pöytäkirja tms). Tässä palvelussa laaditun lausunnon voit tarvittaessa lähettää hyväksyttäväksi toiselle henkilölle omassa organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Mikäli lausuntopalvelun käyttö osoittautuu hankalaksi, voit toimittaa palautteesi esimerkiksi sähköpostitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät kuulemisasiakirjan lopusta. Sivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta on ohjeita ja vaihtoehtoja palautteen antamiseksi.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
 
vesitalousasiantuntija Jari Pesonen,
etunimi.K.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 023 861 ja
 
vesitalousasiantuntija Mika Pylvänäinen,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 023 876
Sändlista:
Jari Pesonen    
Mika Pylvänäinen