Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Utkast till RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18662/2022

Svarstiden gick ut: 23.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om det bifogade utkastet till regeringsproposition senast den 30 september 2022. 2022. Propositionen har beretts i en sektion som tillsatts av delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser. Propositionen behandlas och godkänns i delegationen efter remissbehandlingen.
 
I propositionen föreslås att lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ändras så att arbetarskyddsmyndighetens befogenheter vid tillsynen över underavlöning utvidgas. I propositionen föreslås det att en skriftlig uppmaning och ett förpliktande förvaltningsbeslut ska kunna ges i ett ärende som gäller arbetsgivarens skyldighet att betala lön som motsvarar minst lönen enligt lag och ett allmänt bindande kollektivavtal och vars grund och belopp entydigt kan konstateras.
 
För att ingripa i underavlöning föreslås det att lagen också ändras så att arbetarskyddsmyndighetens anmälningsskyldighet till polisen ska gälla bedrägeri- och ockerbrott enligt strafflagen.
 
Samtidigt föreslås det att arbetarskyddsmyndighetens anmälningsskyldighet till andra myndigheter utvidgas så att myndigheten underrättar de kommunala hälsoskydds- och byggnadstillsynsmyndigheterna om missförhållanden i anslutning till inomhusklimatet och underhållet av byggnader som framkommit i samband med tillsynen.

 
 
Bakgrund
Enligt åtgärderna mot grå ekonomi i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, ska nya metoder, såsom administrativa sanktioner, utredas för att ingripa i uppsåtlig eller grovt vårdslös underavlöning.
 
I samband med de beslut om sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen fattade den 11 februari 2022 beslutade regeringen utifrån lagstiftningsarbetsgruppens förslag att den utöver andra åtgärder ska inleda lagberedning för att fastställa lönedumpning som en faktor som arbetarskyddsmyndigheten kan ge en uppmaning om. I detta sammanhang ska det beaktas att privaträttsliga tolkningstvister inte omfattas av myndighetens behörighet. Samtidigt inleddes en lagberedning som syftar till att utvidga arbetarskyddsmyndighetens anmälningsskyldighet till polisen att omfatta också ocker- och bedrägeribrott som avses i 36 kap. i strafflagen i sådana fall som anknyter sig till den lagstiftning som arbetarskyddsmyndigheten övervakar.
 
I regeringsprogrammet konstateras att handlingsprogrammet Sunda lokaler 2028, som inleddes 2018, fortsätter. Som ett led i de åtgärder i regeringsprogrammet som gäller ingripande i problem med inomhusluften inleddes en lagberedning för att utvidga arbetarskyddsmyndighetens anmälningsskyldighet till att omfatta de kommunala hälsoskydds- och byggnadstillsynsmyndigheterna angående sådana missförhållanden i anslutning till inomhusklimatet och underhållet av byggnader som framkommit i samband med tillsynen.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att effektivisera efterlevnaden av bestämmelserna om avlöning av arbetstagare på arbetsmarknaden och trygga arbetstagarnas ställning genom att utvidga arbetarskyddsmyndighetens tillsynsbefogenheter. Syftet med propositionen är att korrigera och förebygga uppkomsten av sådana arbetsmarknader där man i betydande grad försummar att iaktta miniminivån för lönerna.
 
Ett syfte med propositionen är också att effektivare bekämpa grå ekonomi. Grå ekonomi syns indirekt i avlöningen så att man vid betalning av lön som underskrider nivån i lagen och de allmänt bindande kollektivavtalen redovisar också ett mindre belopp i skatter och socialförsäkringsavgifter. Dessutom får arbetsgivare som försummar sina skyldigheter i fråga om löneutbetalning orättvisa och ogrundade konkurrensfördelar och ekonomisk fördel.
 
Syftet med arbetarskyddsmyndighetens föreslagna anmälningsskyldighet till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna och byggnadstillsynsmyndigheterna är att effektivisera och förenhetliga informationsgången mellan de behöriga myndigheterna och på detta sätt bidra till att de olägenheter för hälsan som orsakas av inomhusluften avhjälps i byggnadsbeståndet.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 30 september 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Social- och hälsovårdsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande
 
Det går också att sända utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Ange diarienummer VN/18662/2022 i utlåtandet.

Det svenskspråkiga 
utlåtandematerialet lämnas in så snart som möjligt och tiden för utlåtande är längre till denna del. Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 30 september 2022.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av:
Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 496, e-post
: jarno.virtanen(at)gov.fi
Mari Leinonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 509, e-post: mari.leinonen(at)gov.fi.

 
Sändlista:
Akava ry    
EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Itä-Suomen aluehalllintovirasto, työsuojelun vastuualue    
KT kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Poliisihallitus    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
SAK    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori    
Valvira    
Verohallinto - harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

arbetarskydd

työsuojelu

työsuojeluvalvonta

alipalkkaus

ilmoitusvelvollisuus

tillsyn över arbetarskyddet

underbetalning

anmälningssyldighet