Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24024/2021

Svarstiden gick ut: 8.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2023.
Bakgrund

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoite sähkön ja lämmön tuotannon päästöttömyydestä 2030-luvun loppuun mennessä. Yhdeksi keinoksi edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Muutoksen tulee tapahtua alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta vaarantamatta.

Taloustutkimuksen julkaiseman arvion mukaan energiaturpeen käyttö laskee noin 75 prosenttia jo vuoteen 2025 mennessä. Syinä käytön ennakoitua nopeampaan laskuun ovat erityisesti päästöoikeuden hinnan nousu ja  energiatoimialan käynnnissä oleva voimakas murrosvaihe. Vuodesta 2020 lähtien päästöoikeuden hinta on noussut voimakkaasti, mikä on vaikuttanut päästökauppalaitosten energialähteiden valintaan. Edellä mainituista syistä johtuen turveyrittäjien liiketoimintaedellytykset ovat merkittävästi heikentyneet. Energiaturpeen käytön väheneminen on johtanut lisäksi turvetuotannossa käytettyjen koneiden ja laitteiden käytön ja arvon vähenemiseen.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kansallisen laaja-alaisen turvetyöryhmän 31.3.2020 arvioimaan turpeen käytön vähentymisen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen sekä valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia, joilla muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmalla tavalla. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisia korvaavia mahdollisuuksia turpeen hyödyntämiselle löytyy uusista innovatiivisista käyttömuodoista. Työryhmä julkaisi raporttinsa 28.4.2021.
 
Hallitus käsitteli puoliväliriihessä turvetyöryhmän esityksiä todeten tarpeen tukea ripeästi oikeudenmukaista siirtymää ja turvealan yrittäjiä ja –työntekijöitä samalla päättäen toimenpiteistä turvealan murrokseen vastaamiseksi. Toimenpiteiden valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan turvealan yrittäjille ja työntekijöille suunnattavan luopumispaketin sisältöä. Työryhmä asetettiin ajalle 6.5.-20.5.2021. Työryhmän tehtävänä oli laatia 20.5.2021 mennessä esitys yksityiskohtaiseksi luopumispaketiksi turvealan yrittäjien ja työntekijöiden tueksi. Yksi työryhmän ehdotuksista oli turveyritysten koneiden ja laitteiden romuttamista koskevan avustusjärjestelmän luominen. Avustusjärjestelmää ehdotettiin kohdennettavaksi yksinomaan turvetuotantoon valmistettujen koneiden ja laitteiden romuttamiseen tai siirtämiseen toiseen käyttötarkoitukseen.

Målsättningar
Tukiohjelman tavoitteena on tukea vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista. Tukiohjelma on osa laajempaa turvealalle suunnattua luopumispakettia.
 
Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta. Asetusta sovellettaisiin valtion talousarvion mukaiseen turvetuotantokoneiden romuttamisen tukemiseen, tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön. Tukea myönnettäisiin Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013, de minimis-asetus) mukaisena. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tukikelpoisista romutetuista turvetuotantokoneista, tukitasoista sekä tuen maksamisesta. Lisäksi asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset turvetuotantokoneiden romuttamiseen annettavan tuen myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista tiedoista ja selvityksistä.
 
Tukea myönnettäisiin romutetuille jyrsinturpeen keruu- ja imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille ja tasausruuveille. Tukea ei myönnettäisi romutetuille palaturvekoneille. Tukitaso perustuisi romutetun koneen hankintahintaan ja asetuksessa määriteltyyn tukiprosenttiin, joka laskisi koneen hankintaiän perusteella. Tukea haettaisiin koneiden romutuksen jälkeen.
 
Tuen myöntäisi Pohjois-Pohjanmaan elikeino- liikenne-, ja ympäristökeskus asetuksessa asetettujen ehtojen perusteella.

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 8.12.2021.

Lausuntoajan melko lyhyt kesto perustuu siihen, että ehdotetussa tukiohjelmassa mahdollisten tuen hakijoiden piiri on rajattu ja sen sisältö on verrattain yksinkertainen. Lausuntoaikataulussa huomioitiin lisäksi asetuksen voimaantulon kiireellisyys, sillä kysymys on määräaikaisesta tukiohjelmasta ja aikataulu tuen myöntämiselle on tiukka. Tuki tulisi olla myönnettävissä vuoden 2022 alusta.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kyselyosiossa on mahdollista jättää yleinen lausunto. Erityisesti pyydetään kuitenkin lausumaan tuen myöntämisen edellytyksistä, tukikelpoisista turvetuotantokoneista, tuen määrästä, tukiprosentin suuruudesta sekä yleisesti tukimallista.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 

Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, puh. 029 504 7067 ja sähköposti nicoleta.kaitazis(a)gov.fi 

Erityisasiantuntija Petri Hirvonen, TEM, puh. 029 504 7048 ja sähköposti petri.hirvonen(a)gov.fi
Sändlista:
Bioenergia    
ET    
GTK    
HVK    
KEHA    
Koneyrittäjät    
LUKE    
MMM    
MTK    
Neova    
OM    
Pohjois-Pohjanmaan ELY    
Pohjois-Pohjanmaan mkl    
SLL    
STM    
Suomen turvetuottajat    
SYKE    
Turveruukki    
VM    
VNK    
YM    
Asiasanat

valtionavustus, valtionavustuslaki, turve, romutus