Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023

Luonnos Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: 2/600/2019

Svarstiden gick ut: 4.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.
 
VANUPOn säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki 1285/2016. Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston 13.4.2017 voimaan tullut asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017). Nyt käsillä oleva, vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma on järjestyksessään toinen.
 
Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Lain mukaan nuorisopolitiikalla puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista. Nuorisopolitiikka on alle 29-vuotiaisiin kohdistuvaa ikäkausipohjaista politiikkaa. Nuorisopolitiikka on usein luonteeltaan poikkihallinnollista.
 
Valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem. Programmet godkänns som statsrådets principbeslut.

Författningsgrunden för programmet är den gällande ungdomslagen 1285/2016. Bestämmelserna om programmet i 5 § i lagen kompletteras av statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik som trädde i kraft den 13 april 2017 (211/2017). Det föreliggande programmet har utarbetats för 2020–2023 och är det andra i ordningen.

Med ungdomsarbete avses enligt ungdomslagen åtgärder för att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Enligt lagen avses med ungdomspolitik åtgärder för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt växelverkan mellan generationerna. Ungdomspolitiken är åldersbaserad politik som riktar sig till personer under 29 år. Ungdomspolitiken är ofta av sektorsövergripande natur.

Det riksomfattande programmet omfattar alla unga under 29 år som avses i ungdomslagen. Prioriteringarna i programmet gäller dock i synnerhet kärnområdet för ungdomen, dvs. utveckling av uppväxt- och levnadsförhållandena för unga i åldern 12–25 år.

Linkit
Liitteet:

VANUPO 2020-2023 luonnos osa 1.docx - Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet

VANUPO 2020-2023 luonnos osa 2.docx - Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle yhteistyölle

VANUPO 2020-2023 luonnos osa 3.docx - Painopisteet nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle

VANUPO 2020-2023 luonnos osa 1.docx - Regeringens ungdomspolitiska mål och åtgärder (på finska)

VANUPO 2020-2023 luonnos osa 2.docx - Finlands mål för det internationella och europeiska samarbetet på ungdomsområdet (på finska)

VANUPO 2020-2023 luonnos osa 3.docx - Prioriteringar för godkännande av riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet som berättigade till statsunderstöd (på finska)

Aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne viimeistään 4.11.2019 klo 16.00.
Undervisnings - och kulturministeriet ber om ert utlåtande senast 4.11.2019 kl 16.00.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan ohjelman kolmesta osiosta, kustakin erikseen:
  • Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle yhteistyölle
  • Painopisteet nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Remissinstanserna ombeds yttra sig om programmets tre delar, var för sig:
  • Regeringens ungdomspolitiska mål och åtgärder
  • Finlands mål för det internationella och europeiska samarbetet på ungdomsområdet
  • Prioriteringar för godkännande av riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet som berättigade till statsunderstöd
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Valmistelijat

Lisätietoja valmisteltavasta ohjelmasta antavat/Mer information om programmet ges av:

Mikko Cortés Téllez, mikko.cortes-tellez@minedu.fi puh/tfn 02953 30080
Hanna Kivimäki, hanna.kivimaki@minedu.fi puh/tfn 02953 30051
Henni Axelin, henni.axelin@minedu.fi puh/tfn. 02953 30205

Teknistä tietoa/Tekniska information: lausuntopalvelu.om@om.fi
Jakelu:
AIESEC-Suomi ry, AIESEC-Finland rf    
Animalia ry    
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
Aseman Lapset ry    
Avartti-säätiö    
BirdLife Suomi ry    
De Ungas Musikförbund i Svenskfinland - DUNK rf    
Dodo ry    
Eettisen kaupan puolesta ry    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
ESAVIn aluehallintovirasto    
Espoon kaupunki    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Eurooppanuoret ry    
European Youth Parliament Finland-EYP-Finland ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf    
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf    
FSU    
Förbundet Kristen Skolungdom R.F.    
Förbundet Kyrkans Ungdom rf    
Föreningen Luckan rf    
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf    
Helkanuorten liitto ry    
Helsingin kaupunki/VERKE    
Herättäjä-yhdistys ry    
Insinööriopiskelijaliitto ry    
ISAVIn aluehallintovirasto    
Iso Kirja Ry    
Jippiimissio ry    
Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry    
Kansallinen Lastenliitto ry    
Kansantanssinuorten Liitto ry    
Kehittämiskeskus Opinkirjo    
Keskustan Opiskelijaliitto ry    
Kirkon Ulkomaanapu sr    
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry    
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry    
Koulutus elämään -säätiö    
LAAVIn aluehallintovirasto    
Lahden kaupunki/kanuuna    
Lasten ja nuorten säätiö    
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö    
Leikkiteatteri-yhdistys ry    
LSAVIn aluehallintovirasto    
LSSAVIn aluehallintovirasto    
Luonto-Liitto ry    
LVM    
Maailmanvaihto ry ICYE    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mediakasvatusseura ry    
MMM    
Non Fighting Generation ry    
Nuoperi    
Nuoren Voiman Liitto ry    
Nuori kirkko ry    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Nuorisokeskus Anjala    
Nuorisokeskus Hyvärilä    
Nuorisokeskus Marttinen    
Nuorisokeskus Metsäkartano    
Nuorisokeskus Oivanki    
Nuorisokeskus Piispala    
Nuorisokeskus Pikku-Syöte    
Nuorisokeskus Vasatokka    
Nuorisokeskus Villa Elba    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nuorten Akatemia ry    
Nuorten Kotkien Keskusliitto NKK ry    
Nuorten Kuoroliitto ry    
Nuorten Muslimien Foorumi ry    
Näkövammaisten liitto ry    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry    
Oulun kaupunki/koordinaatti    
OutWard Bound Finland    
Pelastakaa Lapset ry -Rädda Barnen    
Perussuomalaiset Nuoret ry    
Piraattinuoret ry    
Plan International Suomi sr    
PLM    
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry    
Poliisihallitus    
Prometheus-leirin tuki ry    
PSAVIn aluehallintovirasto    
Rauhankasvatusinstituutti ry    
Sámediggi | Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
SM    
Sosialidemokraattiset Nuoret ry    
Sosialidemokraattiset Opiskelijat - Sonk Ry    
STM    
Suoma Sámi Nuorat rs    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen CISV-liitto-CISV förbundet i Finland ry    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto - Pinskut ry    
Suomen ekumeeninen neuvosto ry    
Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry    
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry    
Suomen Hostellijärjestö ry    
Suomen Keskustanuoret ry    
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry    
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry KD    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry    
Suomen Mielenterveys ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry    
Suomen Nuorisopurjehtijat ry    
Suomen Nuorisoseurat ry    
Suomen Nuorisosirkusliitto ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry    
Suomen Nuorten ja Opiskelijoiden YK-liitto ry    
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry    
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry    
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Parkour ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Romaniyhdistys ry    
Suomen Rullalautaliitto ry    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Valkonauhaliitto ry    
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry    
Suomen YK-nuoret ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomi-Seura ry    
Svensk Ungdom rf    
Svenska hörselförbundet rf    
SYL    
Sylva ry    
Taksvärkki ry    
TEM    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa ry    
UM    
Ungmartha rf    
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtion nuorisoneuvosto    
Vammaisfoorumi ry    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistonuoret ry    
Vasemmisto-opiskelijat ry    
Vesaisten Keskusliitto ry    
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry    
VM    
VNK    
YM    
Asiasanat

nuorisolaki

nuorisopolitiikan ohjelma

nuorisopolitiikan ohjelma, nuoriso, nuorisotyö, nuorisopolitiikka

nuorisopolitiikka

undomslagen

ung

nuoriso