Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande; Den granskande arbetsgruppens slutrapport om ändring av den nationella lagen om fonderna inom området för inrikes frågor

Begäran om utlåtande; Den granskande arbetsgruppens slutrapport om ändring av den nationella lagen om fonderna inom området för inrikes frågor

Diarienummer för begäran om utlåtande: SMDno-2016-1913

Svarstiden gick ut: 25.8.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

EU-fonderna för inrikesfrågor under programperioden 2014–2020 är asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt fonden för inre säkerhet (ISF), som delas upp i instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering samt för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014) trädde i kraft 1.1.2015 och förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015) 7.4.2015. Halva programperioden för fondernas verkställande har nu gått, och inrikesministeriet som administrerar fonderna anser det ändamålsenligt att tillsätta en arbetsgrupp för halvtidsöversyn av lagstiftningen.

I bilaga lämnas ett utkast till utlåtande om den granskande arbetsgruppens förslag till regeringen om en lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor samt arbetsgruppens förslag om ändring av statsrådets förordning. Ett utkast till regeringsproposition finns i bilaga 1 i arbetsgruppens slutrapport. Bilaga 2 är ett förslag till ändringar i förordningen. Materialet som ska kommenteras finns i sin helhet på webbplatsen www.eusa-rahastot.fi  11.7.2017.

 

Bakgrund

Arbetsgruppens uppgift var att bereda förslag till ändringar av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor samt förslag om ändringar av statsrådets förordning. Projektets syfte var att utreda och på basis av det bereda motiverade förslag om ändringar särskilt av de nationella programmen och verkställighetsprogrammen samt utvidgningen av kategorin standardiserade skalor för enhetskostnader och särskilt åtgärderna för återvändande. Arbetsgruppens syfte var att upprätta sitt förslag som en regeringsproposition.

 

Målsättningar

 

Länkar:
Bilagor:

Työryhmän loppuraportti 30.6.17.pdf - Työryhmän loppuraportti (luonnos 30.6.2017)

Lausuntopyyntö 30.6.2017.pdf - Lausuntopyyntö 30.6.2017

Lagförslag 30.6.2017.pdf - Lagförslag 30.6.2017

Förslag till ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351_2015) 30.6.2017.pdf - Förslag till ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351_2015) 30.6.2017

Begäran om utlåtande 30.6.2017.pdf - Begäran om utlåtande 30.6.2017

Tidtabell

Inrikesministeriet ber instanserna som anges i sändlistan att lämna in sina yttranden om den bifogade slutrapporten och dess bilagor senast den 25 augusti 2017 antingen via lausuntopalvelu.fi-sidorna eller via e-post till inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@intermin.fi. Som yttrandets referens ber vi er ange följande: SMDno-2016-1913.

Svarsanvisningar för mottagare
Inrikesministeriet ber om ert utlåtande om "Den granskande arbetsgruppens slutrapport om ändring av den nationella lagen om fonderna inom området för inrikes frågor". Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om ut-låtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas sepatat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjäns-ten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Brukanvis-ningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausunto-palvelu.om@om.fi

OBS! Alla utlåtandensom lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare

Konsultativ tjänsteman Pauliina Eskola (pauliina.eskola@intermin.fi)
Specialsakkunnig Heidi Sulander (heidi.sulander@intermin.fi)   
Överinspektör Elina Sillanpää (elina.sillanpaa@intermin.fi)
Under perioden 17.7.– 2.8.2017 kan mer information begäras via adressen eusa@ntermin.fi

Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
International Organization for Migration (IOM)    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Maahanmuuttovirasto    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Sisäministeriö Hallinto- ja kehittämisosasto    
Sisäministeriö Maahanmuutto-osasto    
Sisäministeriö Pelastusosasto    
Sisäministeriö Poliisiosasto    
Sisäministeriö Rajavartio-osasto    
Sisäministeriö Sisäisen tarkastuksen yksikkö    
Sisäministeriö Suojelupoliisi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)    
Tampereen kaupunki    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
WISE Laajan turvallisuuden verkosto    
Väestöliitto ry