Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändringar som föreslås i de informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter och tekniska beskrivningar som anges i finansministeriets förordning gällande räkenskapsperioden 2022

Ändringar som föreslås i de informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter och tekniska beskrivningar som anges i finansministeriets förordning gällande räkenskapsperioden 2022

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13440/2019

Svarstiden gick ut: 18.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Innehållet i och tidsplanerna för kommunernas och samkommunernas automatiska rapportering är bundna och vägledda av lagstiftningen om produktion och rapportering av kommunernas ekonomiska information (RP 60/2019). Till kommunallagen (410/2015) har med lagen 1368/2019 lagts till bestämmelser om rapportering av kommunernas ekonomiska information, vilka trädde i kraft den 1 januari 2020.  Kommuner och samkommuner ska redovisa sin ekonomiska information till Kommunekonomins informationstjänst hos Statskontoret automatiserat i XBRL- eller i specifikt CSV-format.

Regleringen genom lag har kompletterats med Statsrådets förordningar om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi (524/2020) och om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020). Bemyndigandet om att utfärda dessa förordningar regleras i 112 § i kommunallagen. Med förordningarna ges närmare bestämmelser om den balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noterna till dem som ingår i kommunens bokslut samt om tablån över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och noterna till det samt om delårsrapporterna och inlämnandetidtabellerna.

Statsrådets förordning kompletteras årligen med en förordning av finansministeriet. Bemyndigandet om att utfärda denna förordning regleras i 121 a § i kommunallagen. Förordningen innehåller närmare bestämmelser om de tekniska beskrivningar och informationsinnehåll som tillämpas på inlämnandet av informationen för nästa räkenskapsperiod.
Finansministeriet ber om ert utlåtande om förordningen

om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022. Finansministeriets förordning 694/2020 om informationen som rapporteras för räkenskapsperioden 2021 utfärdades den 8 oktober 2020. Det har därefter uppdagats behov av precisering i fråga om såväl informationsinnehållet som tekniska beskrivningar i det informationsinnehåll som ska rapporteras.

Utlåtandet kan lämnas avseende tjänsteklassificering och övriga informationshelheter samt nya tjänsteklasser, tekniska definitioner och nya informationshelheter.
Finansministeriet ber om ert utlåtande avseende upptäckta ändringsbehov och ändringarnas påverkan på kommunernas och samkommunernas rapporteringssystem och informationsproduktion.

Distribution av begäran om utlåtande sker enligt distributionslistan. Ni kan vidarebefordra information om begäran till aktörer och personer vars ställningstagande ni anser vara nödvändigt. Särskilt i fråga om ändringar i serviceklassificering är det viktigt att begäran om utlåtande också sänds till substansexperterna för utlåtande. Dessutom ombeds kommunerna och samkommunerna sända begäran om utlåtande vidare till sina leverantörer av ekonomiförvaltningens informationssystem samt till sina servicecenter.
Bakgrund
Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den ekonomiska informationen inom den offentliga förvaltningen, som lyder under finansministeriet, har till uppgift att fastställa noggrannare informationsinnehåll och tekniska beskrivningar i kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering. I samarbetsgruppen deltar representanter för de största informationsanvändarna, kommunerna och samkommunerna företräds i gruppen av Finlands Kommunförbund och sakkunnigmedlemmar är företrädare för kommunen, samkommunen och Statskontoret. Andra informationsanvändare har hörts både vid samarbetsgruppens möten och i olika förberedande underarbetsgrupper.

Ett viktigt verktyg för att utveckla informationsinnehållet är kundtjänstkanalen för Kommunekonomins informationstjänst som upprätthålls av Statskontoret (kuntadata@valtiokonttori.fi), där man med hjälp av frågor och observationer som kommit från kommuner, ekonomitjänstens tjänsteproducenter och systemleverantörer har både utvecklat anvisningar och hittat fel i ordlistorna, koduppsättningen och XBRL-taxonomin i förordningen för räkenskapsperioden.
Målsättningar
Syftet med begäran om synpunkter på ändringsbehovet hos de informationsinnehåll och tekniska definitioner som ges med förordningen är att inhämta expertåterkoppling från såväl informationsproducenter som tekniska utförare av rapporteringssystem och ekonomiförvaltningens tjänsteproducenter på ändringsförslagen. Vi ber särskilt om synpunkter på tydligheten hos informationsinnehållsbeskrivningarna, hur ändringarna påverkar system, samt på produktionen av de uppgifter som de nya informationsbehoven kräver.

Ändringshelheten är uppdelad på följande delområden:

1. Ändringar i tjänsteklassificeringen
  • ändringar i tjänsteklassernas tjänstebeskrivningar och anmärkningar
  • ändringar i tjänsteklassernas namn
  • ändringar i innehållen: om informationsinnehållet i en tjänsteklass kombineras eller delas upp, tas det/de gamla ur bruk och ett nytt/nya skapas. Detta bevarar möjligheten att jämföra kostnaderna hos tjänsteklasspecifik information
2. Ändringar i informationsinnehållet i olika rapporteringshelheter
  • kompletteringar till informationshelheter såsom TOTT och KKYTT
3. Ändringar i tekniska specifikationer och krav
  • ändringar i hierarki-, label- och dimensionsfält och ändringar i kravuppgifter
 
4. Nya informationsbehov och rapporteringshelheter samt den utökning av andra rapporteringshelheter som dessa medför
  • TOLT-utbyggnad och ny rapporteringshelhet (ekonomisk verksamhet på marknaden)
Länkar:

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/f5b3674c-4d84-4819-91ce-e67e38e7fb31/download/taulukkomallit_tabellmall_9_5_2021_pwd.zip - Zip-paketti sisältää taulukkomallit (katso laajempi paketti alimmasta linkistä, jossa on myös mm. tietokenttien määritykset) Zip-rapporteringspaket innehåller tabellmallar (se det mer omfattande paketet på den sista länken, som innehåller bl.a. datapunkt-ID)

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/df0bf652-117e-4dc4-bc52-e7ff084365b8/download/sbr-dpm-2021-05-09_pwd.zip - Zip-taksonomiapaketti sisältää: Peruselementtimääritykset, XBRL-taksonomian, SBR-DPM-tietokannan (SQLite DB) ja tiedot versiomuutoksista ZIP-taxonomipaket innehåller: Grundläggande elementspecifikationer, XBRL-taxonomi, SBR-DPM-databas (SQLite DB), version förändringar

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/d1f5febc-a3b7-45a2-ba31-646fbca14243/download/kt09052021_pwd.zip - Zip-taulukkomallipaketti sisältää: Taulukkomalli-Excelit, listan raportointikokonaisuuksista ja niiden tiedoista, kenttätunnisteet sekä tietokenttien pakollisuudet csv- ja SQLite DB-muodoissa Zip-rapporteringspaket innehåller: Tabellmallar, list av rapporterningshelheter, datapunkt-ID och obligatoriska datafält.

Bilagor:

Liite 1. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset.xlsx - Liite 1. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset.

Bilaga 1. Ändringar som föreslås i datainnehållet och tekniska beskrivningar.xlsx - Bilaga 1. Ändringar som föreslås i datainnehållet och tekniska beskrivningar.

Liite 2. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset.xlsx - Liite 2. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset.

Bilaga 2. Ändringar som föreslås i kommunernas och samkommunernas serviceklassificering.xlsx - Bilaga 2. Ändringar som föreslås i kommunernas och samkommunernas serviceklassificering.

Tidtabell

Vi ber er lämna in ert ulåtande senast på fredag 18.6.2021.

 

Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandelämnarna ombes att kommentera föreslagna ändringar i taxonomin i ordlistor, koder och XBRL-taxonomi.
 
Vi önskar också att man bedömer hur ändringarna påverkar rapporteringssystemen, om det exempelvis är nödvändigt att ändra tjänsteklassnamn i källsystemet eller om ändringarna i någon del kan hanteras med enklare metoder.
 
Vi ber om konkreta förslag på förbättring i de delarna där ni är av annan åsikt.
 
För att underlätta hanteringen av inkomna synpunkter ber vi att utlåtandet delas upp enligt delområdena ovan, och att man i mån av möjlighet också specificerar ändringsnummer i utlåtandet (se bifogad tabell).
 
De föreslagna ändringarna finns i utkastform i ordlistorna, koderna och XBRL-taxonomin.
 
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna in utlåtanden.
 
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på begärän on utkåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden behöver inte skickas separat per e-post eller post.
Beredare
Ytterligare information:

Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, hanna-mari.talka@vm.fi 
Linnea Mäkinen, planerare, finansministeriet, linnea.makinen@vm.fi

Utlåtandet har förberetts i samarbete med samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den ekonomiska informationen inom den offentliga förvaltningen tillsammans med olika förvaltningsgrenar.
 
Medlemmarna i samarbetsgruppen är:
 
Hanna-Mari Talka, finansministeriet (ordförande)
Linnea Mäkinen, finansministeriet (sekreterare)
Denis Galkin, Statskontoret  (permanent sakkunnig)
Seppo Hänninen, Utbildningsstyrelsen (medlem)
Tanja Karvonen,  arbets- och näringsministeriet  (medlem)
Petra Kokko, Institutet för hälsa och välfärd (medlem)
Anita Laine, Tammerfors stad (permanent sakkunnig)
Jussi Lind, social- och hälsovårdsministeriet (medlem)
Marleena Luopa, undervisnings- och kulturministeriet (medlem)
Jens Melfsen, Statistikcentralen (medlem)
Matti Sillanmäki, finansministeriet (medlem)
Kaisa Rannankari, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite (permanent sakkunnig)
Atte Virtanen, Statskontoret (medlem)
Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund (medlem)
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Elina Välikangas    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juhana Valo    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Savon Jätehuolto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
KKV    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korpelan Voima    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson Liitto    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima kuntayhtymä    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan peruspalveluyhtymä PoSa    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen koulutuskonserni    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Suvi Nuutinen    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan seudun vesilaitos    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtiokonttori    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen liitto    
Vatajankosken Sähkö    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Kunnat

kommuner

kirjanpito

XBRL

bokföring

samkommuner

Kuntayhtymät

automatisoitu talousraportointi

automatiserad ekonomisk rapportering