Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

Ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

Diarienummer för begäran om utlåtande: SMDno-2019-561

Svarstiden gick ut: 26.4.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Genom statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor preciseras de bestämmelser i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor och i Europeiska unionens rättsakter som gäller programarbete, därtill anknytande behöriga instanser, förutsättningar och villkor för stöd, stödberättigade kostnader, förenklade kostnadsmodeller, stödformer, beviljande och utbetalning av stöd samt utfärdas närmare bestämmelser om vissa frågor som gäller projektets eller verksamhetens styrgrupp, skyldighet att bevara handlingar, uppföljning och tekniskt bistånd. Syftet med förordningen är att förtydliga beredningen och förvaltningen av och stödförfarandet i samband med programmen, samt att förtydliga grunderna för stödberättigande kostnader.
Bakgrund

Avsikten med de nu föreslagna ändringarna är att i fråga om personalkostnaderna möjliggöra införandet av s.k. standardiserade skalor av enhetskostnader. För närvarande kan personalkostnader endast ersättas på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader. Modellen för standardiserade skalor av enhetskostnader baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, dvs. den s.k. horisontella förordningen.

Målsättningar
Syftet med de ändringar som nu föreslås är att förenkla budgeteringen och rapporteringen av personalkostnaderna inom de projekt eller verksamheter som stöds med medel ur fonderna, samt att förenkla granskningen av kostnaderna. Genom att förenkla förfarandena vill man underlätta såväl stödmottagarnas som den ansvariga myndighetens arbete och minska den administrativa bördan för båda parterna.
Länkar:

https://eusa-rahastot.fi/etusivu - Sisäasioiden EU-rahastojen verkkosivut

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1485521897884&from=FI - Horisontaaliasetus (EU) N:o 514/2014

https://eusa-rahastot.fi/sv/framsida - Webbsida av EU-fonderna for inrikesfrågor

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1485521897884&from=FI - Horisontella förordningen (EU) N:o 514/2014

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast fredagen den 26 april 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna ert utlåtande till inrikesministeriet senast den 26 april 2019 genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@intermin.fi.
Beredare
Ytterligare information ger Elina Sillanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 488 266 och Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, e-post: fornamn.efternamn@intermin.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämen ELY-keskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
International Organization for Migration (IOM)    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Maahanmuuttovirasto    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisyksikkö    
Sisäministeriön maahanmuutto-osasto    
Sisäministeriön pelastusosasto    
Sisäministeriön poliisiosasto    
Sisäministeriön rajavartio-osasto    
Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)    
Tampereen kaupunki    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WISE Laajan turvallisuuden verkosto    
Väestöliitto ry    
Ämnesord

EUSA-rahastot

EU-fonderna for inrikesfrågor