Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Rekommendation om dokumentation av uppgifter som gäller behandling av förmedlingsuppgifter

Rekommendation om dokumentation av uppgifter som gäller behandling av förmedlingsuppgifter

Diarienummer för begäran om utlåtande: 16681/09.00.01/2021

Svarstiden gick ut: 9.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär om utlåtande om utkastet till rekommendation om dokumentation av uppgifter som gäller behandling av förmedlingsuppgifter.

Rekommendationen gäller dokumentation och lagring av händelseuppgifter, dvs. loggdata, om vilka det finns bestämmelser i 145 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2015). I paragrafens 1 mom. ges kommunikationsförmedlare en skyldighet att dokumentera och lagra händelseuppgifter om behandlingen av förmedlingsuppgifter i datasystem om det är tekniskt möjligt utan oskäliga kostnader.

Syftet med rekommendationen är att närmare specificera hur dokumenterings- och lagringsskyldigheten enligt 1 mom. ska genomföras inom ramen för de befogenheter som ges i paragrafens 2 mom.
Bakgrund
Den första versionen av rekommendationen publicerades år 2004 av det dåvarande Kommunikationsverket. Den versionen baserade sig på dokumentationen av händelseuppgifter i 15 § i lagen om dataskydd inom elektronisk kommunikation (516/2004) som dock endast gällde teleföretag.

I den uppdaterade versionen har man beaktat förändringarna i lagstiftningen och den tekniska utvecklingen. I och med stiftandet av 145 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation utvidgades skyldigheten att dokumentera händelseuppgifter från teleföretag till alla kommunikationsförmedlare, t.ex. sammanslutningsabonnenter, och samtidigt tillkom en möjlighet till undantag.

Rekommendationen gäller kommunikationsförmedlare. Med kommunikationsförmedlare avses ett teleföretag, en sammanslutningsabonnent och en sådan annan aktör som förmedlar elektronisk kommunikation för andra än personliga eller med sådana jämförbara sedvanliga privata ändamål. Med sammanslutningsabonnent avses ett företag eller en organisation som abonnerar på kommunikationstjänster eller mervärdestjänster och som i sitt kommunikationsnät behandlar meddelanden från användare samt förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter. En sammanslutningsabonnent kan vara t.ex. en näringsidkare, ett andelslag, ett aktiebolag, en förening, ett universitet eller ett statligt verk. En sammanslutningsabonnent kan abonnera på en kommunikationstjänst för sina användare, t.ex. för att användas av sina anställda.

Dokumentationsskyldigheten för kommunikationsförmedlare behövs för att utreda eventuellt missbruk i fall där personer som arbetar i kommunikationsförmedlarens tjänst misstänks ha behandlat förmedlingsuppgifter som anknyter till konfidentiell kommunikation för andra än lagstadgade godkända syften. Å andra sidan kan man med de lagrade behandlingsuppgifterna bevisa att ingen har gjort sig skyldig till misstänkt missbruk, vilket har en positiv inverkan på rättskyddet för dem som behandlar uppgifter. Även Traficom kan begära loggdata för granskning i fall där det gäller tillsyn av bestämmelserna om behandling av förmedlingsuppgifter.

Rekommendationen innehåller inga allmänna anvisningar för dokumentation av loggdata, utan behandlar särdrag i skyldigheten enligt 145 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Andra skyldigheter gällande dokumentationen av loggdata finns exempelvis i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).
Målsättningar
Syftet med rekommendationen är att vägleda teleföretag, sammanslutningsabonnenter och andra kommunikationsförmedlare att genomföra dokumenterings- och lagringsskyldigheten enligt 145 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation samt främja god praxis vid de utmaningar och specialförhållanden i fråga om lagring av loggdata som gäller behandling av förmedlingsuppgifter.

Rekommendationen främjar genomförandet av skyddet av konfidentiell kommunikation.
Länkar:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Viestintavirasto3082004S.pdf - Viestintäviraston suositus tunnistamistietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamisesta 308/2004

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus_3082004S_SV.pdf - Kommunikationsverkets rekommendation om registrering av uppgifter om behandlingen av identifieringsuppgifter 308/2004

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd utlåtandet till Transport- och kommunikationsverket via utlåtande.fi senast 9.5.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ger er möjlighet att avge utlåtande om rekommendationsutkastet på finska eller svenska. Om ni vill, kan utlåtandet avges även på engelska.

Vänligen ge utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller per post till Traficoms registratorskontor.

För att kunna avge utlåtandet ska den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om att använda tjänsten finns på utlåtande.fi Anvisningar -> Bruksanvisningar. Om du behöver användarstöd kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. Om svaret innehåller uppgifter som företaget anser vara sekretessbelagda på grund av  affärshemligheter eller någon annan omständighet, skicka dessa uppgifter på en separat handling per säker e-post till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på adressen registrator@traficom.fi och förse utlåtandet med diarienumret 16681/09.00.01/2021. Anvisningar för att skicka säker e-post till Traficom finns på: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
Beredare
Ytterligare information ger:
Marko Priiki, jurist, tfn 0295 390 596
Tiina Ahponen, specialsakkunnig, tfn. 0295 390 531

Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi
Sändlista:
Cisco    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa Oyj    
Ericsson    
Erillisverkot    
Finnet-liitto ry    
Huawei    
Kuntaliitto    
Nokia    
Posti    
Suomen Yrittäjät    
Teleste    
Telia Finland Oyj    
tiedonhallintalautakunta    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
TSV    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Ålands Telekommunikation