Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - laki ulkomaalaislain muuttamisesta

laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: UM016:00/2021

Svarstiden gick ut: 18.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. 
Muutoksella pantaisiin täytäntöön yhtenäisestä viisumin kaavaa koskevan neuvoston asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanopäätös digitaalisen leiman käyttöönotosta yhtenäisessä viisumin kaavassa.
Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin viisumin turvaomi-naisuuksista. Pykälässä viitattaisiin yhtenäisestä viisumin kaavasta annettuun asetukseen (EY) N:o 1683/95 ja säädettäisiin siitä, että ulkoministeriö vastaa siitä, että Suomen myöntämät viisumit täyttävät asetuksessa ja sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyt turvaominaisuudet. Viisumin turvaominaisuuksista vastaavasta kansallisesta toimivaltaisesta viranomaisesta säätäminen olisi informatiivista ja asetusta täydentävää sääntelyä. Lisäksi ehdotetaan säädettävän, että Digi- ja väestötietovirasto tuottaisi digitaalisen leiman varmenteen ja leimauspalvelun.     
 
Bakgrund

Ulkomaalaislakiin ehdotettava uusi sääntely perustuu yhtenäisen viisumin kaavaa koskevaan neuvoston asetukseen (EY) N:o 1683/95 ja sen soveltamisesta annettuihin säännöksiin eli asetuksen teknisiin eritelmiin. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta ja velvoittaa jäsenvaltiot käyttämään viisumien myöntämisessä asetuksessa vahvistettua yhtenäistä viisumin kaavaa.

Euroopan komissio on todennut EU-maiden myöntämien viisumeiden turvallisuuden vaaran-tuneen. Jäsenvaltioissa on havaittu lukuisia viisumeiden väärennystapauksia. Tämän vuoksi Euroopan komissio valmisteli komission täytäntöönpanopäätöksen C(2020) 2672 final, jonka tarkoituksena on parantaa viisumin teknisiä turvaominaisuuksia siten, että viisumiin sisällytetään digitaalinen leima, jolla varmennetaan viisumiin tallennettujen tietojen muuttumattomuus. Digitaalinen leima on suojattu sähköisellä allekirjoituksella. Digi- ja väestötietoviraston luoma sähköiseen allekirjoittamiseen käytettävä varmenne varmentaa viisumiin tallennettujen tietojen muuttumattomuuden. Digitaalisessa leimassa on käytettävä Data Matrix –viivakoodisymboliikkaa eli niin sanottua 2D-viivakoodia.

Komission täytäntöönpanopäätöksen mukainen digitaalinen leima on sisällytettävä kaikkiin Suomen myöntämiin viisumeihin.

Målsättningar

Esityksen pääasiallinen tavoite on komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisten vaatimusten kansallisen täytäntöönpanon edellyttämien säännösmuutosten toteuttaminen ulkomaalaislaissa.

Bilagor:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 18.1.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään. 
Esityksen ruotsinkielinen käännös liitetään lausuntopalveluun heti sen valmistuttua.
Svarsanvisningar för mottagare
Ulkoasiainministeriö pyytää lausuntoanne  liitteenä olevasta  hallituksen esityksen luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamiseksi. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.
Beredare
 
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko
Konsulipalvelut, KPA-01 
Ulkoministeriö
Puh. 0295 351 053
 
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland – Effi ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen matkailualan liitto ry.    
Suomi Seura ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry.,    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoturva - Finnish Information Security Association ry,    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu