Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om miljöbedömningen av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet

Begäran om utlåtande om miljöbedömningen av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5252/2019

Svarstiden gick ut: 30.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om miljöbedömningen av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet, den nationella handlingsplanen för förbyggande av radonrisk och den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall. Målet med den nationella utvecklingsplanen för strålsäkerhet är att säkerställa optimal strålsäkerhet och effektivitet och utveckling av strålskydd i Estland. Den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisker och den nationella handlingsplanen för hantering av radioaktivt avfall bifogas utvecklingsplanen. Den nationella handlingsplanen för hantering av radioaktivt avfall innehåller också åtgärder om avvecklingen av reaktorerna vid det tidigare centret för utbildning av besättning för atomubåtar i Paldiski och anläggandet av en plats för slutförvaring av radioaktivt avfall.

I miljöbedömningen av den nationella strålsäkerhetplanen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.

Syftet med miljöbedömningen av ovanstående planer är att identifiera, beskriva och utvärdera planers betydande miljökonsekvenser och att ge information till författarna och godkännarna av strategiska planeringsdokument. Målet är också att lägga fram åtgärder för att mildra och undvika potentiella negativa miljöeffekter eller öka gynnsamma effekter.

 
Målsättningar
Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om den nationella strålsäkerhetplanen, de åtföljande handlingsplanerna och deras miljöbedömning.
 
Bilagor:

ASIAKIRJA_Viron viranomaisten tiedoksianto Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ympäristöarvioinnista 31.7.2019.pdf - DOKUMENT: Underrättelse från Estlands miljömyndigheter om miljöbedömning av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet 31.7.2019 (på engelska, pdf)

ASIAKIRJA_Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman SOVA-raportin yhteenveto.pdf - DOKUMENT: Sammanfattning av miljörapporten från den estniska nationella utvecklingsplanen för strålsäkerhet (på finska, pdf)

DOKUMENT_Sammandrag av miljöbedömning av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet.pdf - ASIAKIRJA: Tiivistelmä Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman SOVA-raportin yhteenvedosta (ruotsiksi, pdf)

LISÄAINEISTO_Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ja sen toimintaohjelmien SOVA-raportti_viroksi.pdf - TILLÄGGSMATERIAL: Miljörapport av den estniska utvecklingsplanen för strålsäkerhet (på estniska, pdf)

LISÄAINEISTO_Viron kansallinen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelma_viroksi.pdf - TILLLÄGGSMATERIAL: Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet (på estniska, pdf)

LISÄAINEISTO_Kansallinen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelma_viroksi.pdf - TILLÄGGSMATERIAL: Nationell handlingsplan för förbyggande av radonrisker (på estniska, pdf)

LISÄAINEISTO_Kansallinen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelma_viroksi.pdf - TILLÄGGSMATERIAL: Nationell handlingsplan för hantering av radioaktivt afvall (på estniska, pdf)

Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 30 september 2019 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi
Sändlista:
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Greenpeace    
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Säteilyturvakeskus (STUK)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasianministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ämnesord

radioaktiivinen jäte

ympäristöarviointi

säteilyturvallisuus

radon

strålsäkerhet

radioaktivt avfall

miljöbedömning