Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26766/2021

Svarstiden gick ut: 24.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.

Ruotsinkielinen luonnos hallituksen esitykseksi lisätään Lausuntopalveluun viikolla 44.

Tausta

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12 -suunnitelma) mukaan valtio kehittää maantielauttaliikennekaluston taloudellista tehokkuutta ja päästöjen vähentämistä sekä arvioi ja toteuttaa tekniikan kehittymisestä johtuvia lainsäädännön muutoksia.

Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 6 §:ää, jossa säädetään maantielautoista. Maantielauttaliikenteessä käytetään ohjausköyden varassa operoitavia losseja sekä vapaasti ohjattavia lautta-aluksia. Losseilla olisi nykyisin teknisesti mahdollista käyttää perinteisen fyysisen ohjausköyden sijasta virtuaalista ohjausköyttä (virtuaalivaijeri), joka tarjoaa lossin kuljettajalle saman visuaalisen navigoinnin avun kuin perinteinen ohjausköysi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi määräyksenantovaltuus Liikenne- ja viestintävirastolle antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjausköyden sekä sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista ja menettelyistä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi.

Tavoitteet

Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa maanteiden lossiliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä mahdollistamalla losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen virtuaalisella ohjausjärjestelmällä.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan 24.11.2021 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet >käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa hallitussihteeri Eeva Ovaska, puh. 0295 342 113, eeva.ovaska@gov.fi.

Jakelu:
ABB    
DIMECC Oy    
Kongsberg    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen tieyhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Ympäristäministeriö    
Asiasanat

Lossi

Maantielauttaliikenne