Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26766/2021

Svarstiden gick ut: 24.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Kommunikationsministeriet har berett det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.

Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till proposition.

Den svenska versionen av utkastet till regeringsproposition fogas till utlåtandetjänsten vecka 44.

Bakgrund

Enligt den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 ska staten utveckla landsvägsfärjetrafikmaterielens ekonomiska effektivitet och minska utsläppen samt bedöma och genomföra ändringar av lagstiftningen till följd av den tekniska utvecklingen.
 
Genom propositionen föreslås det en ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005). Paragrafen gäller landsvägsfärjor. Inom landsvägsfärjetrafiken används vajerfärjor som styrs med hjälp av styrlinor samt frigående färjor. På vajerfärjorna skulle det också för närvarande vara tekniskt möjligt att i stället för den traditionella fysiska styrlinan använda en virtuell styrlina (virtuell vajer) som erbjuder föraren samma visuella navigeringshjälp som den traditionella styrlinan. Till lagen föreslås det bli fogat ett bemyndigande för Transport- och kommunikationsverket att meddela tekniska föreskrifter om tekniska krav på en vajerfärjas styrlinor och på en annan ersättande anordning samt om förfarandet för godkännande av en ersättande anordning.

Målsättningar

Syftet med regeringspropositionen är att förbättra säkerheten, ekonomin och miljövänligheten inom landsvägsfärjetrafiken genom att göra det möjligt att ersätta de styrlinor som förutsätts för vajerfärjor med ett virtuellt styrsystem.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 24 november 2021.

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressen lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Beredare

Mer information om begäran om utlåtande ges av regeringssekreterare Eeva Ovaska, tfn 0295 342113, eeva.ovaska@gov.fi.

Sändlista:
ABB    
DIMECC Oy    
Kongsberg    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen tieyhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Ympäristäministeriö    
Ämnesord

Lossi

Maantielauttaliikenne