Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen ja sen liitteen muuttamisesta.

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen ja sen liitteen muuttamisesta.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16769/2022

Svarstiden gick ut: 18.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta tasavallan presidentin asetuksen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen ja sen liitteen muuttamisesta. 

Asetusehdotuksessa esitetään Suomen suurlähetystön perustamista Islamabadiin Pakistaniin. Lisäksi edehdotetaan Suomen pääkonsulaatin perustamista Mumbaihin Intiaan. Suomen suurlähetystö Islamabadissa sekä Suomen pääkonsulaatti Mumbaissa aloittaisivat toimintansa 1.9.2022 lukien. 

Asetuksen 1 §:ään ja 4 §:ään sekä liitteeseen lisättäisiin perustettava suurlähetystö Islamabadiin Pakistaniin sekä pääkonsulaatti Mumbaihin Intiaan.  

Islamabadin suurlähetystön käynnistäminen tapahtuisi rajatulla henkilöstöllä väliaikaisista toimitiloista käsin, jolloin konsulipalvelut annetaan Abu Dhabin suurlähetystössä. Islamabadin suurlähetystö antaisi siten alkuvaiheessa siten vain konsulipalvelulain 9 §:n mukaiset palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut, joissa tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää konsulipalvelun antamista.  Pysyvien toimitilojen valmistuttua edustusto tulee antamaan konsulipalveluja täysimääräisesti. Konsulipalvelujen antamisen aloittamisesta säädetään erikseen tasavallan presidentin asetuksella.

Mumbain pääkonsulaatti antaisi konsulipalveluita vain konsulipalvelulain 9 §:n mukaisesti hädänalaisessa asemassa oleville konsulipalvelunsaajille sekä niitä palveluita, joissa tapauksen vakavuus ja kiireellisyys sitä edellyttää.  Mumbain pääkonsulaatin alueella asuu pysyvästi verrattain vähän Suomen kansalaisia. Tämän vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että pääkonsulaatissa ylläpidetään valmiutta antaa kaikkia konsulipalvelulaissa ja muussa lainsäädännössä edustuston tehtäviksi säädettyjä konsulipalveluita kuten esimerkiksi   notaaripalveluita ja oleskelulupapalveluita, joiden antamiseen liittyy myös osaamisen ylläpitoon ja resursointiin liittyviä näkökohtia. Suomen suurlähetystö New Delhissä antaa konsulipalvelut.
 
Bakgrund
Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ulkoministeriö jatkaa edustustoverkon laajentamista ja vahvistamista. Eduskunta on vuoden 2022 talousarviossa osoittanut varat, yhteensä 6,6 miljoonaa euroa, edustustoverkon laajentamiseen. Tästä kertaluonteisia edustustojen perustamiseen liittyviä menoja on 4,6 miljoonaa euroa. Eduskunnan päätös mahdollistaa kahden uuden edustuston avaamisen.

Konsulipalveluiden antamiseen sovelletaan yleislakina konsulipalvelulakia (498/1998). Konsulipalvelulain (970/2014) 9 §:n mukaan konsulipalvelulain ja muun lainsäädännön mukaisia konsulipalveluita antavat suurlähetystöt, lähetystöt, pääkonsulaatit, konsulaatit, varakonsulaatit ja konsulitoimipaikat. 

Konsulipalvelulain (970/2014) 9 §:n 1 momentti sisältää valtuuttavan säännöksen siitä, että   tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että jonkin edustuston konsulipalvelut tai osan niistä antaa toinen edustusto kuin se, joka muutoin olisi toimivaltainen palvelun antamaan. 

Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa kuitenkin se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.
Målsättningar
Suurlähetystön perustaminen Islamabadiin, Pakistaniin
 
Suomen intresseissä on tiivistää suhteitaan Etelä-Aasiaan kaupallistaloudellisen ja poliittisen vuorovaikutuksen syventämiseksi. Pakistan on Etelä-Aasian kehittyvä markkina ja väestöltään maailman viidenneksi suurin valtio. Etelä-Aasian tilanteen ajantasainen seuranta ja siihen vaikuttaminen edellyttää pysyvää läsnäoloa alueella.

Pääkonsulaatin perustaminen Mumbaihin, Intiaan
 
Intian globaali merkitys kasvaa kaikilla sektoreilla. Intian maantieteellinen sijainti on strateginen, ja sillä on merkittävä tasapainottava asema suurvaltakilpailussa sekä tärkeä rooli EU:n indopasifisessa yhteistyöstrategiassa. Intia on merkittävä kumppani mitä tulee kestävään kehitykseen ja globaalitason ongelmiin. Intia on maailman suurin demokratia, joka korostaa monenvälisen yhteistyön ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän merkitystä. Intiasta tulee lähivuosina maailman väkirikkain valtio ja vuoteen 2040 mennessä sen arvioidaan olevan maailman kolmanneksi suurin talous.

 
Liitteet:
Tidtabell
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 18.7.2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/16769/2022. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Lakimies Eveliina Kinnunen, puh.+358 295 535 0510 eveliina.kinnunen@formin.fi
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, puh. +358 295 351 053, minna-kaisa.liukko@formin.fi
 
Sändlista:
Diakonissalaitos    
Digi- ja väestötietovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Kaapatut Lapset ry.,    
kirkkohallitus    
Lastensuojelun keskusliitto    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset ry.    
Siirtolaisinstituutti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen matkailualan liitto ry.    
Suomen pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Unicef    
Suomi-Seura ry.    
tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu