Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12496/2020

Svarstiden gick ut: 8.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Uusi tieliikennelaki (729/2018) tulee voimaan 1.6.2020. Lain 39 §:ssä säädetään liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta ja lain 190 §:ssä pysäköintitunnuksen myöntämisestä.

Lain 190 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan lisäksi tarkempia säännöksiä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen edellytyksenä olevan vamman vaikeusasteesta ja siitä aiheutuvasta haitasta.

Näistä edellytyksistä säädettäisiin esitettävässä liikkumiesesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Asetuksessa esitettävät edellytykset vastaisivat tällä hetkellä voimassa olevan tieliikenneasetuksen (182/1982) 53 §:ssä säädettyjä vammaisen pysäköintiluvan myöntämisen edellytyksiä.

Uusi valtioneuvoston asetus tulisi voimaan heti kun se on hyväksytty.

 
Bakgrund
Vammaisen pysäköintiluvasta säädetään tällä hetkellä 1.6.2020 kumoutuvassa tieliikennelain (267/1981) 28 b §:ssä. Lain 28 c §:ssä olevan valtuutuksen nojalla vammaisen pysäköintiluvan myöntämisen edellytyksenä olevasta vamman vaikeusasteesta ja siitä aiheutuvasta haitasta säädetään tieliikenneasetuksen (182/1982) 53 §:ssä. Asetus kumoutuu uuden tieliikennelain tullessa voimaan.
 
Målsättningar
Asetusehdotuksessa on kyse lakiteknisestä muutoksesta, joka johtuu uuden tieliikennelain tulemisesta voimaan.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 8.6.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa asetusluonnoksesta.
Valmistelijat
Liikenneneuvos Kimmo Kiiski
p. 0295342304
kimmo.kiiski@lvm.fi
Sändlista:
Invalidiliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lääkäriliitto    
Näkövammaisten liitto    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE