Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM122:00/2019 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

STM122:00/2019 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12686/2019

Svarstiden gick ut: 20.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teiltä lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta sekä hallituksen esitykseen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista asetusmuistioineen.
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa asiassa.

Ruotsin kielinen hallituksen esitys julkaistaan 28.10.2020. 
Det svenskspråkiga utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen publiceras den 28 oktober 2020. 

 
Bakgrund
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkavalmisteluna. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lääkelakiin (395/1987) useita muutoksia koskien apteekkijärjestelmää. Lisäksi ehdotetaan muutoksia itsehoitolääkkeiden hintasääntelyyn ja uutta sääntelyä koskien sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja. Lääkelakiin tehtäisiin myös eräitä EU-oikeudesta johtuvia säädösmuutoksia. Hallituksen esitys perustuu rauenneisiin hallituksen esityksiin (HE 99/2018 vp ja HE 295/2018 vp), jotka valmistellaan uudelleen eduskunnan käsittelyyn. Luonnos eroaa aiemmalla hallituskaudella rauenneista hallituksen esityksistä joiltakin osin. 
Bilagor:
Tidtabell
Lausuntoaika on neljä viikkoa. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 20.11.2020. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos julkaistaan 28.10.2020. Sitä koskeva neljän viikon lausuntoaika alkaa kulua julkaisupäivästä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitettä STM122:00/2019. Lausunnot pyydetään antamaan suomeksi tai ruotsiksi lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a5ec80a0-a390-42da-9ddc-fcc1fbd954a1&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla ja hankeikkunassa. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta www.stm.fi/lausuntopyynnot
Beredare
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat hallitussihteeri Tuija Metsävainio, tuija.metsavainio@stm.fi, p 029 516 3449, erityisasiantuntija Elina Asola, elina.asola@stm.fi, p. 029 516 3437 ja neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, ulla.narhi@stm.fi, p 029 516 3619.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akavan Sairaanhoitajat ry ja Taja ry    
Duodecim    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan keskussairaala    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki terveyskeskus    
Helsingin yliopisto    
HUS Apteekki    
HYKS, Jorvin sairaala    
HYKS, Peijaksen sairaala    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun keskussairaala    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan keskussairaala    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen keskussairaala    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Kymenlaakson keskussairaala    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin keskussairaala    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan keskussairaala    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical    
Oikeusministeriö    
Oriola    
Orion Oyj    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan keskussairaala    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasliitto    
Päijät-Hämeen keskussairaala    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonlinnan keskussairaala    
Seinäjoen keskussairaala    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys SLRTY ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto ry    
Tamro    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan keskussairaala    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ämnesord

hallituksen esitys

lääkkeet

apteekit