Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande gällande propositionen om ibruktagandet av kontaktspårningsappilaktionen som stöd för hanteringen av Covid-19-epidemin

Begäran om utlåtande gällande propositionen om ibruktagandet av kontaktspårningsappilaktionen som stöd för hanteringen av Covid-19-epidemin

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10058/2020, STM053:00/2020

Svarstiden gick ut: 5.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en propositionn om framstegen gällande ibruktagandet av spårningsapplikationen för närkontakter som stöd för hanteringen av covid-19-epidemin. EU-kommissionens rekommendation den 8.4.2020 gällande användningen av mobilteknologi under covid-19-krisen konstaterar att spårningsapplikationerna troligtvis skulle vara användbara i hanteringen av krisen. Eftersom flera Europeiska länder har utvecklat spårningslösningar har man även i utvecklingen av Finlands tillvägagångssätt stött sig på preliminära erfarenheter gällande fördelarna som uppnåtts med hjälp av dessa applikationer och utmaningarna de medför.

Den primära nyttotagaren är en person som exponerats för smittan som via applikationen får en varning om eventuell exponering. Personen kan delge den här informationen till hälsovården och följa erhållna anvisningar innan hälsovårdspersonalen tar kontakt för övriga nödvändiga åtgärder. Centrala utmaningar är kopplade till genomförandet av dataskydds- och informationssäkerhetsprinciperna.
 
Bakgrund
Projektet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom rapporterar man regelbundet om projektets framsteg till statsrådet och riksdagen.
 
Målsättningar
Målsättningen med covid-19-spårningsapplikationen är att stöda hanteringen av epidemin med hjälp av mobilteknologi och information. Applikationen är frivillig och användningen av informationen grundar sig på personens samtycke.

Den gradvisa upphävningen av covid-19-undantagstillståndet i enlighet med exitstrategin stöds och effektiviseras genom att ta i bruk en applikation som spårar och bryter smittkedjorna och som registrerar användarnas närkontakter. Den betydande ökningen av antalet testade blir mer användbar genom effektivare uppsökning och snabbare hjälp till exponerade personer. På basis av närkontaktuppgifterna som samlas in i spårningsapplikationen kan man förkorta tiden för symptombedömning och testning av exponerade personer. 

Spårningsapplikationen och dess bakgrundssystem genomförs med hänsyn till de grundläggande rättigheterna, dataskyddet och informationssäkerheten. Därför regleras applikationens användningsändamål, relaterad befogenhet och hanteringen av personuppgifterna genom lagstiftning. Genomförandet stöder sig på internationellt utvecklingssamarbete och EU:s gemensamma verksamhetsmodell.Framstegspropositionen gällande covid-19-spårningsapplikationen har presenterats för regeringen den 22.4.2020 och framstegsåtgärderna i propositionen har godkänts.

Framstegspropositionen på remiss beskriver i ljuset av informationen som finns tillhanda i skrivande stund applikationens utgångspunkt, verksamhetsmodell och villkor.
Under den egentliga beredningen ska frågor gällande verksamhetsmodellen samt tekniska genomförandealternativ preciseras. Applikationen kan genomföras på olika sätt och beroende på sättet som väljs betonas frågorna gällande integritetsskyddet ur olika perspektiv.
 
Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM053:00/2020 - Taustamateriaali valtioneuvoston hankeikkunnassa

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden ombeds sändas före den 05.05.2020 kl. 16.00. Utfrågninstid är kort på grund av rådande undantagsförhållanden och ärendets brådskande natur. Svaren är offentliga och publicerats på statsrådets projektplatform, projektnummer STM053:00/2020. Ministeriernas utlåtanden läggs till för det ärende i ärendehanteringssystemet som utlåtandet är kopplat till. Utlåtanden kan sändas efter tidsfristen men i utlåtandesammanfattningen beaktas endast utlåtanden som anlänt i tid.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande begärs gällande projektet av instanserna på sändlistan. Även andra instanser än de på sändlistan kan ge sitt utlåtande i ärendet. Begäran om utlåtande besvaras i den elektroniska utlåtandetjänsten där det finns riktade frågor om projektet. Alternativt, man kan skicka utlåtande genom ministeriets registratorskontoret, e-post: kirjaamo@stm.fi (referens: VN/10058/2020). Det är möjligt att motivera frågorna i enkäten, det är även möjligt att fritt kommentera i enkäten. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska.
Beredare
Tilläggsuppgifter om begäran om utlåtande ges av:

Minna Saario, direktör, STM
puh. 0295163146
e-post: minna.saario@stm.fi
 
Frågor gällande utlåtandebegärans tekniska egenskaper:

Jan Ihatsu, planerare, STM
puh. 0295163583
e-post: jan.ihatsu@stm.fi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ämnesord

varautuminen

mobiilisovellukset

koronavirus

beredskap

mobilapplikationer