Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtanden om förordningar gällande naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Mellersta Österbotten

Utlåtanden om förordningar gällande naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Mellersta Österbotten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1967/2018

Svarstiden gick ut: 28.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Mellersta Österbotten. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

 
Bakgrund
De områden som ska omfattas av skyddet bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer man att trygga en störningsfri utveckling hos dessa genom att iståndsätta förändrade naturmiljöer och vårdbiotoper. Inom ramen för allemansrätten tjänar områdena också friluftslivet och naturintressen samt forskning och undervisning.

Inrättandet av naturskyddsområdena har beretts vid miljöministeriet och Forststyrelsen, som har hört olika aktörer i samband med lokala tillställningar och diskussionsmöten.

De utkast till förordningar som nu sänds på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden som motsvarar en areal på sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.
Målsättningar
Avsikten är att i Mellersta Österbotten inrätta sammanlagt 38 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 15 027 hektar. 22 av dessa naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 14 520 hektar, inrättas genom förordning av statsrådet. Av naturskyddsområdena inrättas 16 st. genom förordning av miljöministeriet. Dessa har en sammanlagd areal på ca 507  hektar.

De nya naturskyddsområdena finns i Alajärvi, Halso, Kannus, Kaustinen, Karleby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetils.

Naturskyddsområdena inrättas för att man i landskapet Mellersta Österbotten på ett mångsidigt sätt ska kunna skydda representativa dyner, strandar, lundar, gamla skogar, myrar och fågelrika vatten samt kustnatur. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de också stöder friluftsliv, undervisning och forskning.

 
Länkar:
Bilagor:

VNA_KPO_luonnos_lausunnolle.pdf - Valtioneuvoston asetusluonnos

SRF_MÖ_utkast_utlatande.pdf - Statsrådets förordning - utkast

KPO_MUISTIO_VNA_luonnos_lausunnolle.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetus

SRF_PROMEMORIA_MÖ_utkast_utlatande.pdf - Utkast promemoria Statsrådet

YMA_KPO_luonnos_lausunnolle.pdf - Ympäristöministeriön asetusluonnos

MM_MÖ_utkast_utlatande.pdf - Utkast miljöministeriets förordning

KPO_MUISTIO_YMA_luonnos_lausunnolle.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetus

Tidtabell
Miljöministeriet begär att utlåtanden lämnas in senast 28.2.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen skicka utlåtanden genom att besvara denna begäran om utlåtande på tjänsten utlåtande.fi. Begäran om utlåtande kan också besvaras genom att skicka ett utlåtande till miljöministeriets registratorskontor (kirjaamo@ym.fi / Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet).
För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Mer information:
Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0433, leila.suvantola@ym.fi och Ari Meriruoko, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 6396371, ari.meriruoko@metsa.fi.
 
Sändlista:
Alajärven kaupunki    
Alajärven riistanhoitoyhdistys    
BirdLife Suomi ry    
Fingrid Oyj    
Halsuan kunta    
Halsuan metsästysseura    
Isokylä Kallisen metsästyskerho ry    
Isonkylän metsästysseura    
Jaktförening Diana    
Järvisalon metsästysseura    
Järviseudun ympäristöyhdistys Kotikontu ry    
Kanasen metsästysseura    
Kannuksen kaupunki    
Kannuksen metsästysseura ry    
Kannuksen riistanhoitoyhdistys    
Kaustisen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan Luonto ry    
Kokkolan ja Vaasanseudun Sotilasmetsästäjät ry    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan metsästysseura    
Kronoby Jaktklubb rf    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kvikant Jaktförening    
Kälviän itäveikot ry    
Kälviän-Ullavan riistanhoitoyhdistys    
Lehtimäen-Soinin riistanhoitoyhdistys    
Lestijokiseudun Ympäristö ry    
Lestijärven kunta    
Lestijärven riistanhoitoyhdistys    
Leukun Eräveikot ry    
Lohtajan riistanhoitoyhdistys    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Perhon kunta    
Perhon riistanhoitoyhdistys    
Perhon Ylipään metsästysyhdistys    
Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistys    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri    
Pohjanmaan riistaneuvosto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Ruotsalon metsästysyhdistys    
Räyringin metsästysseura ry    
Sisäministeriö    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Sykäräisten Metsästysseura ry    
Toholammin kunta    
Toholammin Metsästysseura ry    
Toholammin riistanhoitoyhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ullavan ylipään metsästysyhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Vetelin kunta    
WWF Suomi    
Yliviirteen metsästysseura ry    
Öja Jaktklubb och Naturvårdsförening r.f    
Ämnesord

luonnonsuojelu

naturvård