Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/3/010/2018

Svarstiden gick ut: 18.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om föreliggande utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik. I utkastet finns själva paragraferna också på svenska. Länkar till samtliga handlingar som ingår i begäran om utlåtande finns nedan under rubriken ”Länkar”. 

Utkastet till lag om småbarnspedagogik har beretts vid undervisnings- och kulturministeriet som tjänsteärende. Beredningen har bland annat utnyttjat de förslag som presenterats av arbetsgruppen för en reform av lagstiftningen gällande småbarnspedagogik ("Mot en lagstiftning inom småbarnspedagogik", undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:11) och de yttranden som inkommit angående dem samt utredarnas rapport ”Vägkarta för småbarnspedagogiken för 2017–2030. Riktlinjer för en höjning av deltagarfrekvensen samt för utveckling av daghemspersonalens kompetens, personalstruktur och utbildning”. (undervisnings- och kulturministeriet 2017:30).

I utkastet föreslås att det stiftas en ny lag om småbarnspedagogik. Den gällande lagen om småbarnspedagogik ska enligt förslaget upphävas. Därutöver innehåller propositionen bl.a. förslag till ändringar i lagen om grundläggande utbildning och i vissa lagar gällande socialväsendet, i vilka det företas sådana lagtekniska ändringar som krävs på grund av den nya lagen om småbarnspedagogik. Utkastet till regeringens proposition innehåller också ett utkast till förordning om småbarnspedagogik. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 augusti 2018.
Länkar:
Tidtabell
Utlåtandena bör inlämnas senast den 18 mars 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Svara helst på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, så behöver ni inte skicka in remissvaret (utlåtandet) separat per e-post eller posta det. Om ni inte har möjlighet att använda er av tjänsten Utåtande.fi, kan ni också skicka det per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@minedu.fi eller per post. Adressera det i så fall till Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet. Även andra instanser än de som ingår i sändlistan nedan får lämna ett utlåtande.  
Disponera helst ert remissvar enligt mellanrubrikerna i begäran om utlåtande, så underlättas behandlingen av remissvaren.

Man behöver inte yttra sig på samtliga punkter i formuläret, men under varje mellanrubrik ges möjlighet att kortfattat yttra sig om utkastet till proposition. Nederst i formuläret finns ytterligare ett fält, där ni kortfattat kan sammafatta det centrala innehållet i era kommentarer (max. en sida text). Det centrala innehållet i de utlåtanden som lämnas in kommer att ingå i sammanfattningen av remissvaren som publiceras på undervisnings- och kulturministeriets webbsida http://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=OKM004:00/2018. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste man först registrera sig och logga in sig i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på tjänstens webbsida Anvisningar -> Bruksanvisningar.  Behöver du användarstöd, kan du vända sig till adressen  lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och offentliggörs i Utlåtande.fi.
Beredare
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  • Regeringsrådet Janne Öberg, janne.oberg (@) minedu.fi
  • Undervisningsrådet Kirsi Alila, kirsi.alila (@) minedu.fi
  • Konsultative tjänstemannen Tarja Kahiluoto, tarja.kahiluoto (@) minedu.fi
  • Specialsakkunnig Tero Huttunen, tero.huttunen (@) minedu.fi, i frågor som gäller datasystem
För ytterligare information om användningen av utlåtande.fi, vänligen kontakta tjänstens administratör på adressen: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry - Rådet för Yrkeshögskolornas rektorer rf    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry - Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf    
CGI Suomi Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia - Riksdagens justitieombudsmans kansli    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry - Finlands Näringsliv EK rf    
Enontekiön kunta - Enontekis kommun    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Södra Finland    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto – Helsingfors universitet    
Hyvinvointialan liitto ry - Välfärdsbranschens förbund rf    
Ilomantsin kunta - Ilomants kommun    
Itä-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Östra Finland    
Itä-Suomen yliopisto - Östra Finlands universitet    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf    
Jyväskylän kaupunki - Jyväskylä stad    
Jyväskylän yliopisto - Jyväskylä universitet    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus - Nationella centret för utbildningsutvärdering    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto - Folkpensionsanstalten, förmånsavdelningen och forskningsavdelningen    
Keskustan eduskuntaryhmä - Centerpartiets riksdagsgrupp    
Kirkkohallitus - Kyrkostyrelsen    
Kokemäen kaupunki - Kumo stad    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä - Samlingspartiets riksdagsgrupp    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry - Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava rf    
Kouvolan kaupunki - Kouvola stad    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä - Kristdemokratiska riksdagsgruppen    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat - Kommunarbetsgivarna    
Kuopion kaupunki - Kuopio stad    
Kuortaneen kunta - Kuortane stad    
Lahden kaupunki - Lahtis stad    
Lapin aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Lappland    
Lapin yliopisto - Lapplands universitet    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto - Barnombudsmannens kansli    
Lastensuojelun Keskusliitto ry - Centralförbundet för Barnskydd rf    
Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry - Mannerheims Barnskyddsförbund rf    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto - Justitiekanslers kansli    
Oikeusministeriö - Justitieministeriet    
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto - Undervisnings- och kulturministeriet /Högskole- och forskningspolitiska avdelningen    
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Ammatillisen koulutuksen osasto - Undervisnings- och kulturministeriet/Avdelningen för vuxenutbildning    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry - Undervisningssektorns Fackorganisation rf    
Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen    
Oulun kaupunki - Uleåborgs stad    
Oulun yliopisto – Uleåborgs universitet    
Oy Abilita Ab    
Oy Abilita Ab    
Paltamon kunta - Paldamo kommun    
Pelkosenniemen kunta - Pelkosenniemi kommun    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä - Sannfinländarnas riksdagsgrupp    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket för Norra Finland    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Romaniasiain neuvottelukunta - Delegationen för romska ärenden    
Rovaniemen kaupunki - Rovaniemi stad    
Saamelaiskäräjät - Sametinget    
Sairaaloiden lastentarhanopettajat SAILA ry    
Sateenkaariperheet ry - Regnbågsfamiljer rf    
Savonlinnan kaupunki - Nyslotts stad    
Sininen eduskuntaryhmä - Blå riksdagsgruppen    
Snellman-Korkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry - Sosial- och hälsovårdens fackorganisation Tehy rf    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry - Fackorganisationen för högutbildad inom socialbranschen Talentia rf    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä - Socialdemokratiska riksdagsgruppen    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry - SOSTE Finlands social och hälsa rf    
Steinerkasvatuksen liitto - Förbundet för steinerpedagogik rf    
Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry - Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf    
Suomen Kuntaliitto ry - Finlands Kommunförbund rf    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry - Förbundet för Barnavård i Finland rf    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry - Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf    
Suomen Monikkoperheet ry    
Suomen UNICEF ry -Finlands Unicef rf    
Suomen Vanhempainliitto ry - Finlands Föräldraförbund rf    
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT - Specialbarnträdgårdslärarna i Finland ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry - Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf    
Suomen Yrittäjät ry - Företagarna i Finland rf    
Svenska Finlands folkting    
Svenska riksdagsgruppen - Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Tampereen kaupunki - Tammerfors stad    
Tampereen yliopisto - Tammerfors universitet    
Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANE - Delegationen för jämställhetsärenden    
Tasa-arvovaltuutettu - Jämställdhetsombudsmannen    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Institutet för hälsa och välfärd    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byrå    
Tilastokeskus - Statistikcentralen    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK - Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto - Åbo universitet    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Arbets- och näringsministeriet    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE -Riksomfattande handikapprådet VANE    
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet    
Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä - Vänsterförbundets riksdagsgrupp    
WhileOnTheMove Oy    
Vihreä eduskuntaryhmä - Gröna riksdagsgruppen    
Visma InCommunity Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu - Diskrimineringsombudsmannen    
Åbo Akademi    
Ämnesord

varhaiskasvatus

småbarnspedagogik

päiväkodit

perhepäivähoito

daghem

familjedagvård

avoin varhaiskasvatustoiminta

öppen småbarnspedagogik