Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksista Business Finland -lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista

Lausuntopyyntö luonnoksista Business Finland -lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1868/2020

Svarstiden går ut: 1.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa:
1) luonnoksesta hallituksen esitykseksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta;
2) luonnoksesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta.
Bakgrund
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan muutokset Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön 20.12.2021.
 
Säädöshankkeen taustalla on erityisesti eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen maaliskuussa 2019 antama päätös koskien julkisten hallintotehtävien siirtämistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta Business Finland Oy:lle ja tehtäväsiirtojen suhdetta perustuslain 124 §:ään. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on laillisuustarkastuskertomuksessaan syyskuussa 2019 suositellut työ- ja elinkeinoministeriölle Business Finlandin tehtäväjaon arvioimista kokonaisuutena uudelleen. Business Finlandin arvioinnissa (työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:46) tunnistettiin Business Finlandin nykyisen hallintomallin oikeudelliset haasteet ja suositeltiin täsmentämään näiltä osin organisaatiota, toimintaa ja/tai lainsäädäntöä.
 
Hallituksen esitysluonnoksesta on järjestetty aiemmin lausuntokierros ajalla 1.- 30.10.2020. Hallituksen esityksessä on pyritty huomioimaan vuonna 2020 järjestetyltä lausuntokierrokselta saatu palaute.
Målsättningar
Hallituksen esityksessä täsmennettäisiin Business Finland Oy:n hoitamia julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä. Lisäksi esityksessä tehtäisiin lakiin muutoksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi Business Finlandin toimintamallin tarkennuttua ja Business Finlandia koskevan lainsäädännön oltua voimassa yli neljän vuoden ajan.
 
Hallituksen esityksessä on keskitytty täsmentämään voimassaolevaa sääntelyä Business Finland Oy:lle siirrettävien julkisten hallintotehtävien osalta erityisesti niiltä osin kuin yhtiön tehtävät liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin rahoitustoimintaan. Esityksellä ei muutettaisi voimassa olevan Business Finland -lain mukaista lähtökohtaa, jonka mukaan rahoituskeskus ja yhtiö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja niitä johdetaan yhteisellä strategialla.

Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä valmistellaan muutos Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1147/2017) annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutos koskee asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamista.
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171146 - Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171147 - Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1147/2017)

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM013:00/2020 - Hankesivu

Bilagor:

HEluonnos_BusinessFinlandlaki.pdf - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

VNasetusluonnos_BusinessFinland.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta

Muistio_VNasetusluonnos.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta

Tidtabell
​Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 1.7.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivun kautta. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/1868/2020.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n -sivustolta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi -sivulla tai hankesivulla.
 
Ruotsinkielinen lausuntomateriaali julkaistaan myöhemmin lausuntopalvelu.fi -sivulla ja siitä pyydetään lausuntoja kesä-heinäkuun 2022 aikana. Ruotsinkieliselle lausuntomateriaalille varataan vastaava lausuntoaika, kuin suomenkieliselle materiaalille. Det svenskspråkiga utlåtandematerialet publiceras i Utlåtande.fi i juni-juli 2022. För det svenskspråkiga utlåtandematerialet reserveras motsvarande remisstid som för det finskspråkiga materialet.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
Beredare
Lisätietoja asiassa antaa työ- ja elinkeinoministeriössä johtava asiantuntija Maria Kekäläinen (maria.kekalainen@gov.fi, +358 295 047 334) ajalla 9.5.–26.5. ja 13.6.–1.7. ja neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio (liisa.lundelin-nuortio@gov.fi, +358 295 048 261) ajalla 30.5.–10.6.
Sändlista:
AKAVA    
Ammattiliitto Pro    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
JUKO    
Maahanmuuttovirasto    
OM    
Prof. Olli Mäenpää    
Prof. Tuomas Ojanen    
SAK    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
UM    
VM    
VNK    
VTV    
Ämnesord

säädösvalmistelu