Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till de ändringar som föreslås i lagstiftningen om Business Finland

Begäran om utlåtande om utkasten till de ändringar som föreslås i lagstiftningen om Business Finland

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1868/2020

Svarstiden gick ut: 22.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtande om 1) utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Fin-land och aktiebolaget Business Finland, 2) utkastet till statsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland.

Remisstiden för det finskspråkiga översättningen av utkastet till regeringsproposition är 9.5. – 1.7.2022: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?propo-salId=a49b26f6-d577-4a26-a236-6826fb576d11

Det svenskspråkiga utlåtandematerialet har publicerats i Utlåtande.fi den 30 maj 2022. Ni ombeds lämna utlåtandet på finska till arbets- och näringsministeriet senast den 1 juli 2022 och utlåtandet på svenska senast den 22 juli 2022.
Bakgrund
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ändringar i lagstiftningen om Business Finland den 20 december 2021.

Bakom lagstiftningsprojektet ligger i synnerhet riksdagen biträdande justitieombudsmans beslut i mars 2019 om överföring av offentliga förvaltningsuppgifter från Innovationsfinansieringsverket Business Finland till Business Finland Ab och om uppgiftsöverföringarnas förhållande till 124 § i grundlagen. Dessutom har Statens revisionsverk i sin laglighetsgranskningsberättelse från september 2019 rekommenderat arbets- och näringsministeriet att Business Finlands arbetsfördelning ska utvärderas på nytt som en helhet. I utvärderingen av Business Finland (arbets- och näringsministeriets publikationer 2021:46) identifierades de juridiska utmaningarna med Business Finlands nuvarande förvaltningsmodell och det rekommenderades att organisationen, verksamheten och/eller lagstiftningen preciseras i dessa avseenden.

Det har tidigare ordnats ett remissförfarande om utkastet till regeringens proposition under tiden 1–30.10.2020.

I regeringens proposition har strävan varit att beakta responsen från det remissförfarande som ordnades 2020.
Målsättningar
I regeringens proposition preciseras bestämmelserna om de offentliga förvaltningsuppgifter som Business Finland Ab sköter. I propositionen ingår dessutom lagändringar som har visat sig behövliga efter att Business Finlands verksamhetsmodell har preciserats och lagstiftningen om Business Finland har varit i kraft över fyra år. I regeringens proposition har man fokuserat på att precisera de gällande bestämmelserna när det gäller offentliga förvaltningsuppgifter som överförs till Business Finland Ab särskilt till den del som bolagets uppgifter hänför sig till Innovationsfinansieringsverket Business Finlands finansieringsverksamhet. Genom propositionen ändras inte utgångspunkten enligt den gällande Business Finland-lagen, enligt vilken finansieringsverket och bolaget utgör en funktionell helhet som leds med en gemensam strategi.

I samband med beredningen av regeringens proposition bereds en ändring av statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017). Ändringen innebär att 2 § 2 mom. upphävs.
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171146 - Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) / Lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171147 - Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1147/2017) / Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017)

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM013:00/2020 - Hankesivu / Projektsida

Bilagor:

HEluonnos_BusinessFinlandlaki.pdf - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

VNasetusluonnos_BusinessFinland.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta

Muistio_VNasetusluonnos.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta

Regeringensproposition_BusinessFinland_SV.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

Forordning_BusinessFinland_SV.pdf - Utkast till stadsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

Promemoria_BusinessFinland_SV.pdf - Promemoria om statsrådets förordning (utkast)

Tidtabell
Ni ombeds lämna utlåtandet på finska till arbets- och näringsministeriet senast den 1 juli 2022 och utlåtandet på svenska senast den 22 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni ombes i första hand lämna utlåtande via webbplatsen Utlåtande.fi.
Utlåtandet kan alternativt lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, adress kirjaamo.tem@gov.fi. Som referens ombes Ni använda diarienummer VN/1868/2020 i utlåtandena.

Den som lämnar utlåtande bör registrera sig och logga in på webbplatsen Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på Utlåtande.fi:s webbplats An-visningar -> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras via adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga. Utlåtandena läggs ut på webbplatsen Utlåtande.fi eller på projektsidan. Också aktörer som inte är med på sändlistan kan ge utlåtande.

Det svenskspråkiga utlåtandematerialet har publicerats i Utlåtande.fi den 30 maj 2022. För det svenskspråkiga utlåtandematerialet reserveras motsvarande remisstid som för det finskspråkiga materialet.
Beredare
Mer information om saken lämnas vid arbets- och näringsministeriet av ledande sakkunnig Maria Kekäläinen (maria.kekalainen@gov.fi, +358 295 047 334) under tiden 9.5–26.5 och 13.6–1.7 och av konsultativ tjänsteman Liisa Lundelin-Nuortio (liisa.lundelin-nuortio@gov.fi, +358 295 048 261) under tiden 30.5–10.6.
Sändlista:
AKAVA    
Ammattiliitto Pro    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
JUKO    
Maahanmuuttovirasto    
OM    
Prof. Olli Mäenpää    
Prof. Tuomas Ojanen    
SAK    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
UM    
VM    
VNK    
VTV    
Ämnesord

säädösvalmistelu