Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1188/2018

Svarstiden gick ut: 14.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande  konsekvenserna för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.

På projektet tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen FördrS 67/1997), enligt vilken finländarna har möjlighet att framföra åsikter om projektets gränsöverskridande miljökonsekvenser till de delar de sträcker sig till Finland. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.

Miljökonsekvensbeskrivningen och bedömningsrapporten för hela projektet och dess gränsöverskridande konsekvenser (den s.k. Esborapporten) hölls framlagda vid NTM-centralen i Nyland den 7 april–5 juni 2017. NTM-centralen i Nyland förmedlade de inlämnade utlåtandena och synpunkterna till miljöministeriet, som den 30 juni 2017 sände Finlands svar beträffande projektets gränsöverskridande konsekvenser till Tyskland, Sverige och Ryssland. Av de länder som är involverade i projektet hade dock Danmark då ännu inte framfört någon begäran om kommentarer i ärendet. Med ett brev daterat den 20 juni 2017 framförde Danmark en begäran till Finland om kommentarer beträffande de konsekvenser som projektgenomförandet i Danmark har för Finland. Miljöministeriet gav allmänheten och myndigheterna i Finland möjlighet att den 11 juli–11 september 2017 lämna åsikter och utlåtanden eller komplettera ett utlåtande som lämnats under det tidigare samrådet den 7 april–5 juni 2017 när det gäller den del av ledningen som anläggs i danskt vatten och de konsekvenser detta har för Finland. Inga åsikter eller utlåtanden har lämnats in till miljöministeriet i frågan. I sitt svar till Danmark den 20 september 2017 beaktade miljöministeriet de synpunkter om gränsöverskridande konsekvenser som framfördes under det tidigare samrådet den 7 april–5 juni 2017.  

Under det tidigare samrådet innehöll samrådsmaterialet ett sträckningsalternativ som gick nordost om Bornholm till den del ledningen anläggs i danskt vatten. I det samrådsmaterial som nu läggs fram går ledningen nordväst om Bornholm.

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det nordvästra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland.

I sitt svar till Danmark kommer miljöministeriet att beakta de synpunkter om gränsöverskridande konsekvenser som framfördes i det tidigare samrådet den 7 april–5 juni 2017.
  
 
Målsättningar
Erbjuda allmänheten och myndigheter i Finland möjlighet att framföra åsikter och utlåtanden om projektets gränsöverskridande miljökonsekvenser till de delar de sträcker sig till Finland.


 
Länkar:

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV - Tanskan lupaviranomaisen sivu, josta löytyy kuulemisaineoston (ks. liitteet alla) taustamateriaali (mm. hankkeen lupa- ja YVA-asiakirjat kokonaisuudessaan). - Den danska tillståndsmyndighetens webbplats, där det finns bakgrundsmaterial (bl.a. projektets tillstånds- och MKB-handlingar i sin helhet) till samrådsmaterialet (se bilagorna nedan).

http://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_arviointi/Nord_Stream_2_maakaasuputkilinja_Itamere(4669) - Ympäristöministeriö: Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

http://www.ym.fi/sv-FI/Internationellt_samarbete/Bedomning_av_miljokonsekvenser/Naturgasledningen_Nord_Stream_2_i_Osters%289060%29 - Miljöministeriet: Naturgasledningen Nord Stream 2 i Östersjön

Bilagor:

Nordstream2 consultationsletter_9okt2018.pdf - Tanskan ympäristöviranomaisen kirje 9.10.2018 - Danmarks miljömyndigheters brev 9.10.2018

NTS_FI.pdf - Yhteenveto, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, luoteisreitti

Transboundary impacts_FI.pdf - Rajat ylittävät vaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, luoteisreitti

Permit Application Summary_FI.pdf - Rakennuslupahakemuksen tiivistelmä, Tanska, luoteinen reitti

Draft_permit_NS2_NV_FI.pdf - Luonnos luvaksi

NTS_SW.pdf - Sammanfattning, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, nordvästra sträckningen

Transboundary impacts_SW.pdf - Gränsöverskridande påverkan, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, nordvästra sträckningen

Permit Application Summary_SW.pdf - Ansökan om bygglov, sammanfattning, Danmark, nordvästra sträckning

Draft_permit_NS2_NV_SW.pdf - Utkast av ett tillstånd

Tidtabell
Synpunkterna ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 14 december 2018 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Synpunkterna behöver inte skickas separat per e-post eller post. 


 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna en åsikt. 


 
 
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi 

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon kunta    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kemiönsaaren kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kökar kommun    
Lemland kommun    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto, väyläosasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Loviisan kaupunki    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mariehamns stad    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Natur och Miljö    
Paraisten kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Pääesikunta    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Salon kaupunki    
Sauvon kunta    
Sipoon kunta    
Siuntion kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen merimuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tvärminnen eläintieteellinen asema    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Virolahden kunta    
WWF Suomi    
Ämnesord

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointi

Esbokonventionen

miljökonsekvensbeskrivning