Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredning om tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i Finland

Utredning om tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i Finland

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5969/2019

Svarstiden gick ut: 30.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen om tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap.

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ska tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i vissa i lagstiftningen särskilt angivna fall utredas. I denna utredning uppdateras justitieministeriets kartläggning från 2012 om strävandena att utveckla de internationella bestämmelserna samt de nationella bestämmelserna i vissa utvalda stater gällande surrogatmoderskap. I utredningen utformas också möjliga regleringsalternativ i enlighet med regeringsprogrammet med tanke på att man bör överväga att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap på ett begränsat sätt.

Ett nationellt godkännande hindrar inte surrogatmoderskap, men kan i bästa fall leda till att färre finländare söker sig utomlands för surrogatmoderskapsarrangemang. Det förutsätter dock att tillgången till surrogatmoderskap och kostnaderna för behandlingen är rätt dimensionerade. Den internationella utvecklingen visar att icke-kommersiellt surrogatmoderskap kan medföra oönskade negativa kommersiella följder, om verksamheten inte är klart reglerad och övervakningen har ordnats på behörigt sätt. Inofficiella ersättningar till surrogatmammorna är ett exempel på detta.  
Bakgrund
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen om tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap.

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ska tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i vissa i lagstiftningen särskilt angivna fall utredas. I denna utredning uppdateras justitieministeriets kartläggning från 2012 om strävandena att utveckla de internationella bestämmelserna samt de nationella bestämmelserna i vissa utvalda stater gällande surrogatmoderskap. I utredningen utformas också möjliga regleringsalternativ i enlighet med regeringsprogrammet med tanke på att man bör överväga att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap på ett begränsat sätt.

Ett nationellt godkännande hindrar inte surrogatmoderskap, men kan i bästa fall leda till att färre finländare söker sig utomlands för surrogatmoderskapsarrangemang. Det förutsätter dock att tillgången till surrogatmoderskap och kostnaderna för behandlingen är rätt dimensionerade. Den internationella utvecklingen visar att icke-kommersiellt surrogatmoderskap kan medföra oönskade negativa kommersiella följder, om verksamheten inte är klart reglerad och övervakningen har ordnats på behörigt sätt. Inofficiella ersättningar till surrogatmammorna är ett exempel på detta.  
Målsättningar
Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ska tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i vissa i lagstiftningen särskilt angivna fall utredas. I denna utredning uppdateras justitieministeriets kartläggning från 2012 om strävandena att utveckla de internationella bestämmelserna samt de nationella bestämmelserna i vissa utvalda stater gällande surrogatmoderskap. I utredningen utformas också möjliga regleringsalternativ i enlighet med regeringsprogrammet med tanke på att man bör överväga att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap på ett begränsat sätt. 
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 30 maj 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av remissvaren ber vi remissinstanserna följa samma rubriker och upplägg som i de viktigaste förslagen (nedan).

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@gov.fi.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av:
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 02951 50314,
Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 02951 50062
(fornamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Adoptioperheet ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Appelmedi    
Aura Klinikka    
Dextra    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
emeritusprofessori Markku Helin    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etävanhempien liitto ry    
Gynova Oulu    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
HUS / HYKS / NKL /hedelmöityshoidot    
HyVil Oy    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun keskussairaala, hedelmöityshoidot    
Kansaneläkelaitos    
Kohtuuttomat ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
KYS / Hedelmöityshoidot    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Lastenvalvojat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Mehiläinen Felicitas Helsinki    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Monika-naiset liitto ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nytkis ry    
Ovumia Helsinki    
OYS hedelmöityshoidot    
Pelastakaa lapset ry    
Pohjois-Karjalan ks / hedelmöityshoidot    
professori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto    
professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto    
Satakunnan ks / hedelmöityshoidot    
Sateenkaariperheet ry    
Seinäjoen ks / hedelmöityshoidot    
SETA ry    
Simpukka ry    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen gynekologiyhdistys    
Suomen kätilöliitto ry    
Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry    
Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seura    
Suomen psykiatriyhdistys    
Suomen psykologiliitto    
Suomen setlementtiliitto ry    
Suomen UNICEF ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
TAYS hedelmöityshoidot    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhoitajaliitto    
Trasek ry    
Tuomariliitto ry    
tutkijatohtori Sanna Koulu, Lapin yliopisto    
TYKS hedelmöityshoidot    
ulkoministeriö    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveusalan eettinen neuvottelukunta    
valtiovarainministeriö    
vanhempi yliopistonlehtori Liisa Nieminen, Helsingin yliopisto    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
yliopistonlehtori Katja Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto