Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Distansstämmor och deltagande på distans i aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag

Distansstämmor och deltagande på distans i aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12884/2021

Svarstiden gick ut: 23.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om Distansstämmor och deltagande på distans i aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag -arbetsguppens betänkande.
Bakgrund
Datakommunikationsförbindelserna och mötestjänsterna samt samfundens och deras delägares och medlemmars färdigheter att använda dessa tjänster utvecklas på ett sätt som redan nu gör deltagande på distans och ordnande av stämmor på webben till ett adekvat alternativ till traditionella stämmor, när det gäller att ordna beslutsfattandet i ett samfund och förbättra delägarnas och medlemmarnas möjligheter att delta. Dock har alla samfund och deras delägare eller medlemmar trots den snabba utvecklingen ännu inte färdigheter att ordna eller delta i beslutsfattande av detta slag.

Arbetsgruppen har gjort en omfattande utredning av behoven att tillåta och underlätta deltagande på distans i bolagsstämmor och andelsstämmor.

Arbetsgruppen föreslår att bolagsstämmor och andelsstämmor som ordnas enbart på distans, utan stämmoplats, ska tillåtas. En förutsättning är att samtliga delägare eller medlemmar som deltar i distansstämman har fulla deltaganderättigheter och att distansstämmor är tillåtna enligt bolagsordningen eller stadgarna.

Dessutom föreslås det att kraven på hybridstämmor förtydligas så att delägare eller medlemmar som deltar på stämmoplatsen eller från en plats utanför stämmoplatsen ska ha fulla deltaganderättigheter. Enligt förslaget ska styrelsen kunna besluta om att hålla hybridstämmor, och det ska också vara möjligt att bestämma om detta i bolagsordningen eller stadgarna (ändring genom majoritetsbeslut). I betänkandet presenteras dessutom två kompletterande regleringsalternativ för att påskynda spridningen av hybridstämmor i börs- och First North-bolag. I ett bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter ska det ordnas en hybridbolagsstämma om minst tre aktieägare kräver det. Dessutom föreslås det att de kompletterande metoderna för deltagande på distans förtydligas (bl.a. underlättande av förhandsröstning).
Målsättningar
Yttrandena kommer att beaktas vid beslut om lagberedning.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM030:00/2021 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM030:00/2021 - Statsrådets projektportal

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-943-8 - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Bilagor:

Työryhmän mietintö 2021 37 Etäkokoukset.pdf - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 23 januari 2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare information lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)gov.fi, tfn. +358(0)2951 50074.
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Ylänen Hannu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, oikeusturvayksikkö - Nevanperä Satu    
Euroclear Finland Oy    
Euroclear Finland Oy - Isosomppi Pekka    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry - Wennberg Satu    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Finnish Business Angels Network ry - Gaily Amel    
Hanken School of Economics    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto/Apulaisprof. Heikki Marjosola    
Helsingin yliopisto/Prof. Jukka Tapio Mähönen    
Helsingin yliopisto/Prof. Seppo Villa    
Helsingin yliopisto/Prof. Timo Kaisanlahti    
Inderes Oyj    
Inno Digital Development Oy    
Innovatics    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry - Rantanen Olli    
Isännöintiliitto    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein hallinto-oikeus - Waris Emil    
Korkein oikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Nasdaq Helsinki Oy - Manninen Risto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Lehikoinen Anita    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Nurmi Eerikki    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
PricewaterhouseCoopers Oy - Reinikainen Mikko    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Pörssisäätiö - Lounasmeri Sari    
RAKLI ry    
Rakli ry - Elston-Hämäläinen Eva    
SAK ry - Koskinen Timo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Jokinen Juha    
STTK ry. - Koskela Antti    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Asianajajaliitto - Toivonen Milla    
Suomen IR-yhdistys ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry - Lakiyksikkö - Lebedeff Pirkka-Petri    
Suomen Kuntaliitto ry - Myllymäki Juha    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry - Rasinaho Vesa    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry - Rytkönen Atte    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tampereen yliopisto/Prof. Veikko Vahtera    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Turun yliopisto/Prof. Matti Sillanpää    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry - Sved Pirjo    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)    
Valtioneuvoston kanslia (omistusohjausosasto)    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto - Aaltonen Kari    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
WWF Suomi - Ojanen Raija    
Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry    
Ämnesord

asunto-osakeyhtiö

osakkeenomistaja

osakeyhtiö

yhtiökokous

etäosallistuminen

osuuskunta

osuuskunnan kokous

edustajiston kokous

hybridikokous

etäkokoukset

ennakkoäänestys

jäsen

andelslag

aktiebolag

bostadsaktiebolag

bolagsstämmor

andelsstämma

representantskapsmöte

deltagande på distans

distansmöten

förhandsröstning

aktieägare

medlem