Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta Business Finland -asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta Business Finland -asetuksen muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9669/2023

Svarstiden gick ut: 2.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om förslaget till ändring av statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017, nedan förordningen om Business Finland).
 
Bakgrund
Regeringens proposition (RP 267/2022 rd) till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (nedanlagen om Business Finland) och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice lämnades till riksdagen den 10 november 2022. Ändringarna i lagen om Business Finland avses träda i kraft den 1 maj 2023. På grund av ändringarna i lagen är det nödvändigt att göra ändringar i förordningen om Business Finland.

I nuläget fattas i bolaget sådana beslut av ringa betydelse som inte påverkar storleken på den finansiering som bolaget har beviljat ett projekt. Inom Business Finland har man upptäckt ett behov av att slopa tillämpningen av föredragningsförfarandet i dessa ärenden för att göra bolagets administrativa arbete smidigare. Därför föreslås det att det i förordningen föreskrivs om sådana av bolagets finansieringsbeslut som kan fattas utan föredragning.
Målsättningar
Enligt förslaget upphävs i förordningen bestämmelsen om de tjänster som bolaget producerar med stöd av ett serviceavtal mellan finansieringsverket och bolaget (2 § 2 mom.) till följd av de ändringar som föreslås i lagen om Business Finland. Utlåtanden om ändringen av bestämmelsen har begärts i samband med begäran om utlåtande om ändringen av lagen om Business Finland (sommaren 2022).

Dessutom föreslås det att bestämmelsen om finansieringsbeslut som Business Finland Ab (nedanbolaget) fattar (8 a §) ändras. De föreslagna ändringarna i förordningen om Business Finland föranleds delvis av språkliga ändringar i lagen om Business Finland. Det föreslås också att det i bestämmelsen föreskrivs om sådana av bolagets finansieringsbeslut som kan fattas utan föredragning.
Bilagor:
Tidtabell
Ni ombeds lämna utlåtandet till arbets- och näringsministeriet senast den 2 maj 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni ombes i första hand lämna utlåtande via webbplatsen Utlåtande.fi.
Utlåtandet kan alternativt lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, adress kirjaamo.tem@gov.fi. Som referens ombes Ni använda diarienummer VN/1868/2020 i utlåtandena.

Den som lämnar utlåtande bör registrera sig och logga in på webbplatsen Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på Utlåtande.fi:s webbplats Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras via adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga. Utlåtandena läggs ut på webbplatsen Utlåtande.fi eller på projektsidan.

Också aktörer som inte är med på sändlistan kan ge utlåtande.
Beredare
Mer information om saken lämnas vid arbets- och näringsministeriet av ledande sakkunnig Maria Hauptmann (maria.hauptmann@gov.fi, +358 295 047 334)
Sändlista:
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Oikeusministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö