Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21366/2020

Svarstiden gick ut: 28.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta asetusluonnoksesta.
 
Valtioneuvoston kanslia asetti 14.1.2020 ministeriöiden välisen työryhmän arvioimaan posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä muutostarpeita mm. postilainsäädäntöön. Työryhmä julkisti loppuraporttinsa 26.8.2020.
 
Työryhmä esitti, että toimintaedellytysten turvaamiseksi yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelusta ja keräilystä tulisi siirtyä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn. Loppuraportissa edellytettiin, että kolmipäiväiseen yleispalvelulähetysten keräilyyn ja jakeluun koko maassa voidaan siirtyä sillä ehdolla, että samanaikaisesti niillä haja-asutusalueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua, otetaan käyttöön määräaikainen tiedonvälitystuki.
Bakgrund
Perinteisen postitoiminnan merkityksen vähentyessä on selvää, että myös lainsäädäntöä on päivitettävä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja kuluttajien nykyaikaisia tarpeita. Erityisesti tulee ottaa huomioon nopeasti laskevat jakelumäärät digitaalisten viestintäpalveluiden korvatessa perinteiset kirjelähetykset sekä enenevissä määrin myös paperiset sanoma- ja aikakauslehdet. Lainsäädännöllä onkin tärkeä luoda markkinoille edellytykset, jotka mahdollistavat postiyrityksille kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen ja uusien palveluiden kehittämisen kuluttajien nykyaikaiset tarpeet huomioiden.
Målsättningar
Hallituksen esityksen tarkoituksena on turvata mahdollisuus kustannustehokkaan postinjakelun jatkumiselle muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa perinteisten postilähetysten määrät vähenevät jatkuvasti. Esityksellä pyritään keventämään ja joustavoittamaan postilain mukaiselle yleispalvelulle asetettuja lainsäädännöllisiä velvoitteita, jotta tulevaisuudessa postipalveluja voidaan toteuttaa tehokkaasti kuluttajien tarpeet huomioiden.
 
Jakelutukea koskevan asetusehdotuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä viisipäiväisen lehtijakelun toteutumiselle alueilla, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua markkinaehtoisesti ja näin osaltaan varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuus, tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 28.11.2021
 
Hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2021 ja saattaa voimaan vuoden 2022 alkupuolella. Valtioneuvoston asetuksen jakelutuesta on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian postilain muutoksen jälkeen. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää huomioimaan, että luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamisesta ja sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta asetusluonnoksesta on julkaistu erilliset lausuntopyynnöt lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Postilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen yhteydessä toivotaan lausunnonantajia myös kiinnittämään lausunnossaan erityistä huomiota postinjakeluun vaikeakulkuisilla saaristoalueilla.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä

Jakelutuki:
emmi.nykanen@gov.fisara.vanttinen@gov.fi, ja konsta.luukka@gov.fi
Sändlista:
Aikakausmedia    
A-Lehdet    
Alma Media    
Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry    
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Bring    
DHL Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläiset ry    
FedEx Expres    
FiCom ry    
GLS Finland    
HOK-elanto    
HSS Media    
HSS Media    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilves Jakelu Oy    
Invalidiliitto    
Invalidiliitto    
Isännöintiliitto    
Jakelusepät    
Kaakon viestintä Oy    
Kaleva Media    
Kansaneläkelaitos    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Kehitysvammaliitto    
Kehitysvammaliitto    
Keskisuomalainen    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KPK Yhtiöt Oyj (KP Jakelu & Kokkolan jakelu)    
K-ryhmä    
K-ryhmä    
KSF Media    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Loimaan lehti    
Lounais-Suomen Tietojakelu Oy    
Loviisan Sanomat    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Marva Media    
Matkahuolto    
Medialiitto    
Medialiitto    
Mediatalo Esa    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Otava Media    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirmediat    
Pirmediat    
PISA Jakelu Oy    
PKS Jakelu Oy    
Posten Åland Ab    
Posten Åland Ab    
Posten Åland Ab    
Posti    
Posti    
Posti    
Posti    
Posti    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
PostNord    
PPP Finland    
PPP Finland    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Salon Seudun Sanomat Oy    
Sanoma Media Finland    
Sanoma Media Finland    
Schenker Oy    
SLP Jakelu Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kylätoiminta ry    
Suomen Paikallismediat SPM Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
TS-Yhtymä Oy    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto    
Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy    
Viestilehdet    
Viestilehdet    
VNK:n omistajaohjaus    
VNK:n omistajaohjaus    
VNK:n omistajaohjaus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

posti, postimarkkinat, jakelu, jakelumarkkinat, yleispalveluvelvoite