Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Strategi och åtgärdsplan för skyddet av flodpärlmusslan 2020-2030

Strategi och åtgärdsplan för skyddet av flodpärlmusslan 2020-2030

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4568/2018

Svarstiden gick ut: 31.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Strategi och åtgärdsplan för skyddet av flodpärlmusslan 2020-2030
Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är starkt utrotningshotad i Finland. Den fridlystes redan år 1955, men trots det har populationerna minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Flodpärlmusslan är enligt 46 § i naturvårdslagen utrotningshotad och enligt 47 § en art som kräver särskilt skydd och för vilken det vid behov ska utarbetas ett skyddsprogram för att bevara arten, om den uppenbart hotas av utrotning. Flodpärlmusslan ingår också i artförteckningarna i bilagorna II och V till EU:s habitatdirektiv.
 
Det finns fortfarande cirka 120 flodpärlmusslor i floder och bäckar. Över 90 procent av dem finns i Nordost och Lappland (karta 1). Under de två senaste årtiondena har flodpärlmusslan kunnat fortplanta sig i bara cirka 50 floder, och endast i några av dem kan musselbeståndet klassificeras som livskraftigt.
 
Det finns många orsaker till att beståndet minskar, och orsakerna varierar för de olika populationerna; de gångna tidernas pärlfiske och flottningsrensning i floderna och de vattenkraft som har byggts i floderna samt skogs- och jordbruket är alla orsaker till igenslamningen av floderna med musslor.
 
Trots bristen på data har man rätt bra kännedom om artens förekomst och de populationsspecifika problemen. Genom olika undersökningar och projekt har man under de senaste åren fått bättre kunskap om de skyddsmetoder som behövs och därmed ett tillräckligt kunskapsunderlag för att utarbeta en strategi och ett åtgärdsprogram för skyddet av flodpärlmusslan. Bevarandet av flodpärlmusslan i Finland förutsätter ett intensivt samarbete mellan de olika aktörerna.
 
Arbetsgruppen har använt sig av en bakgrundsutredning som miljöministeriet beställde av Panu Oulasvirta innan arbetsgruppen inledde sitt arbete (Oulasvirta, P., 2020, Jokihelmisimpukan nykytila ja lajin suojelemiseksi tarvittavat toimet Suomessa, Alleco Oy). I åtgärdsprogrammet hänvisas det till utredningen, och utredningen publiceras samtidigt som strategin.
 
Enligt brevet om tillsättandet av arbetsgruppen förutsätter åtgärdsprogrammet också en populationsspecifik granskning av hoten och de eventuella lösningarna. I mån av möjlighet ska man också uppskatta både kostnader av engångsnatur och kontinuerliga kostnader.
 
Strategin och åtgärdsprogrammet är i kraft till år 2030 och ska halvtidsutvärderas år 2025.
Bakgrund
Arbetsgruppen samlades tolv gånger under mandatperioden 29.11.2018 - 31.3.2020. Arbetsgruppens medlemmar och deras ersättare:

Chef Tuula Kurikka, Forststyrelsen Naturtjänster (arbetsgruppens ordförande);
planerare Pirkko-Liisa Luhta, Forststyrelsen Naturtjänster (arbetsgruppens sekreterare); miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet (ersättare konsultativ tjänsteman Antton Keto); specialsakkunnig Jouni Tammi, jord- och skogsbruksministeriet); ledande sakkunnig, vattenhushållning Jukka Pakkala, NTM-centralen i Södra Österbotten (ersättare Anne Laine); överinspektör Marja-Liisa Pitkänen, NTM-centralen i Birkaland (ersättare Sami Moilanen); miljöexpert Maarit Kaukonen, Metsähallitus Metsätalous Oy; äldre forskare Ulla-Maija Liukko, Finlands miljöcentral (ersättare specialforskare Heikki Mykrä); projektchef Antti Leinonen, Finlands miljöcentral (ersättare lexpert på naturvård Pirita Soini); jurist Anna-Rosa Asikainen, MTK ry (ersättare sakkunnig Airi Kulmala); ordförande Tiina Sanila-Aikio, Sametinget; professor Jouni Taskinen, Jyväskylä universitet; forskare Pekka Korhonen, Naturresursinstitutet (ersättare specialforskare Teppo Vehanen); skyddsexpert Olli Sivonen, WWF Finland (ersättare strömvattenexpert Manu Vihtonen); verkställande direktör Päivi Lundvall, Finlands naturskyddsförbund (ersättare specialsakkunnig Tapani Veistola) och miljöchef Erkki Huttula, Kemijoki Oy. Arbetsgruppens permanenta sakkunnig är Panu Oulasvirta från Alleco Oy.

Under arbetets gång hörde arbetsgruppen följande sakkunniga: chef Kari Lahti (LUOMUS), överinspektör Pasi Molkoselkä (TUKES) och miljöråd Antti Ylitalo (regionförvaltningsverket i Norra Finland).
Målsättningar
Livskraftiga musselbestånd finns på artens hela naturliga förekomstområde och de uppnår en gynnsam skyddsnivå
 Delmålet är att de befintliga bestånden bevaras och att de redan försvagade bestånden blir livskraftigare 
 
De föreslagna åtgärderna har fastställts med beaktande av att det ska vara möjligt att uppnå det ovannämnda strategiska målet. Hur det strategiska målet uppnås granskas utgående från de krav enligt Europeiska unionens habitatdirektiv (92/43/EEG) som anges nedan.
 
Enligt habitatdirektivet är bevarandestatusen gynnsam när
  • uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
  • artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid,
  • det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bevaras på lång sikt.
Det finns fyra strategiska mål. Uppnåendet av målen främjas genom en åtgärdsplan och genom att vidta åtgärder samtidigt och parallellt med beaktande av regionala behov och prioriteringar.
  1. Kunskapen om förekomsten av flodpärlmusslan och dess livsmiljöer ökar och sprids till aktörer och medborgare 
  2. Tillståndet för flodpärlmusslans och dess värdfiskars livsmiljöer kan förbättras genom aktiva åtgärder 
  3. Flodpärlmusslans livsmiljöer beaktas vid markanvändningen av avrinningsområden 
  4. Den kunskapsbaserade informationen om skyddet av flodpärlmusslan ökar 
Strategin innehåller dessutom åtgärder för genomförandet, samordningen och uppföljningen av strategin, en bedömning av finansieringsbehovet på kort sikt och en konsekvensbedömning av planen.
Bilagor:

RaakkuTPO_06042020_final.docx - Jokihelmisimpukan eli raakun suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma 2020-2030

Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges i augusti: miljöråd Esko Hyvärinen (esko.o.hyvarinen@ym.fi) och specialsakkunnig Olli Ojala (olli.ojala@ym.fi).
Sändlista:
Alleco Oy    
Anna-Rosa Asikainen    
Antti Leinonen    
Antton Keto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus    
Erkki Huttula    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ely-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ely-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ely-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jouni Tammi    
Jouni Taskinen    
Jukka Pakkala    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ely-keskus    
Kainuun ely-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalousalueet    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ely-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ely-keskus    
Lapin liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Keski-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maarit Kaukonen    
Marja-Liisa Pitkänen    
Metsähallitus/Metsätalous Oy    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö    
Olli Sivonen    
Paliskuntain yhdistys    
Panu Oulasvirta    
Pekka Korhonen    
Pirkanmaan ely-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkko-Liisa Luhta    
Pohjanmaan ely-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ely-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ely-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päivi Lundvall    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ely-keskus    
Satakuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.    
Tiina Sanila-Aikio    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuula Kurikka    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulla-Maija Liukko    
Uudenmaan ely-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ely-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

strategia

raakku

jokihelmisimpukka

toimenpidesuunnitelma