Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: UUDELY/11130/2020

Svarstiden gick ut: 14.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Loviisan rannikkoalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.
Bakgrund
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Loviisan rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi tulva-alueen asukasmäärän, ydinvoimalaitoksen, katkeavien liikenneyhteyksien sekä välttämättömyyspalveluiden takia. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädettyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).
Målsättningar
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/trhs/Loviisa - Loviisan rannikkoalueen merkittävän tulvariskialueen tulvariskien hallinnan suunnittelu.

Liitteet:

2020_Kuulutus_Loviisa_su.pdf - Kuulutus ehdotuksesta Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2.11.2020-14.5.2021.

2020_Kuulutus_Loviisa_SV.pdf - Kungörelse, förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde 2.11.2020–14.5.2021.

Tidtabell
Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdotuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta kansallisesti samaan aikaan järjestettävässä kuulemisessa 2.11.2020-14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta Uudenmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Mielipiteitä voi myös toimittaa kirjallisesti ELY-keskuksen kirjaamoon, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko puh. 0295 021 453, s-posti kari.rantakokko(a)ely-keskus.fi sekä suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho puh. 0295 021 398, s-posti olli.jaakonaho(a)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskuksesta.
Sändlista:
Kari Rantakokko    
Olli Jaakonaho    
Asiasanat

tulvariskit

tulvat

meri

Suomenlahti

tulvasuojelu

tulvavahingot

vedenkorkeus