Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsplanering inom småbarnspedagogiken)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/796/2020

Svarstiden gick ut: 27.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee tasa-arvolain tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen ulottamista varhaiskasvatukseen. Hallituksen esityksen luonnoksen valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategisen kokonaisuuden 3.7 (Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi) tavoitteeseen 3 (Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta) sisältyvä kirjaus: ”…Säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa.” (s. 169).
Tausta
Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Valmistelun tukena on ollut vuonna 2016 julkaistu Selvitys sukupuolten tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:36).
 
Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 2.3.2020 kuulemistilaisuuden keskeisille sidosryhmille. Kuulemistilaisuuteen kutsuttiin 23 tahoa, joista 18 osallistui kuulemiseen. Sidosryhmiltä pyydettiin näkemyksiä hallitusohjelmakirjauksesta ja sen vaikutuksista.
 

 
Tavoitteet
Esitys toteuttaa hallitusohjelmaa. Esityksen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä sukupuolten moninaisuuteen liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvosuunnitelmat ovat keskeinen työkalu, jolla käytännön työssä voidaan suunnitelmallisesti edistää tasa-arvoa. Esityksessä lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen tasa-arvotyössä otettaisiin huomioon kaikki lapset sukupuolesta riippumatta.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 27.5.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tällöin lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta: Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, voitte toimittaa lausunnon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 

 

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
 
Tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen, tanja.auvinen(at)gov.fi, puh: + 358 295 163 715
Lakimies Katja Danner, katja.danner(at)gov.fi, puh: + 358 295 163 392
 
 
Jakelu:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen Keskusliitto ry    
Miessakit ry    
Naisasialiitto Unioni ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy ry    
Trasek ry    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Asiasanat

Tasa-arvo

varhaiskasvatus

småbarnspedagogik

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

jämställdhet

varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma

jämställdhetsplan inom småbarnspedagogiken

tasa-arvolaki

tasa-arvosuunnittelu

jämställdhetslagen

jämstelldhetsplanering