Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Föreskrift om klienthandlingar inom socialvården

Lausuntopyyntö: Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: THL/2/4.05.00/2024

Svarstiden gick ut: 24.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 1/2024 Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) tulee voimaan 1.1.2024. Voimaantulon yhteydessä nykyinen asiakastietolaki 784/2021 ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki 254/2015 kumoutuvat. Näiden lakien nojalla annetut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräykset kumoutuvat siksi samassa yhteydessä. 

Tämä määräys korvaa aiemmat määräykset THL 2/2021 (Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista), THL 1/2016 (Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta) ja THL 2/2023 (Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta annetun määräyksen muuttamisesta).

 

Tausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä ohjataan asiakastietolakiin pohjautuvilla THL:n määräyksillä. Määräyksiä kohdistuu asiakastietojen tietorakenteisiin ja tietojen välittämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle. Tietoturvasuunnitelmien avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ohjataan riittäviin ja yhdenmukaisiin tietoturva- ja tietosuojakäytäntöihin. Lisäksi tietojärjestelmiin ja hyvinvointisovelluksiin kohdistuvia olennaisia vaatimuksia yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Olennaisten vaatimusten määräykset kohdistuvat ratkaisujen toiminnallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja tietoturvallisuuteen. Määräykset ohjaavat myös asiakas- ja hyvinvointitietoja käsittelevien järjestelmien ja sovellusten sertifiointia.

Määräyksellä 1/2024 yhtenäistetään sosiaalihuollossa valtakunnallisesti käytettäviä tietorakenteita ja tietosisältöjä siten, että sosiaalihuollon sähköisten asiakasasiakirjojen käyttö, luovuttaminen, säilyttäminen, suojaaminen, hyödyntäminen ja käyttöoikeuksien kohdentaminen voidaan toteuttaa kansallisesti yhtenäisellä ja turvallisella tavalla.

Osana muuta tiedonhallintaa koskevaa sääntelyä tällä määräyksellä on keskeinen ohjaava ja velvoittava vaikutus sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen, asiakastietojen tallentamiseen sosiaalihuollon asiakastietovarantoon sekä sosiaalihuollossa käytettävien asiakastietojärjestelmien toteuttamiseen. Määräys velvoittaa valtakunnallisesti yhdenmukaisten asiakirjarakenteiden käyttöön ja edistää sosiaalihuollon asiakastietovarantoon tallennettujen asiakastietojen hyödyntämistä toissijaiseen käyttötarkoitukseen.

Määräys tulee huomioida sekä yksityisen että julkisen sosiaalihuollon organisaatioissa, ammattilasten kirjaamistyössä sekä tietojärjestelmien kehittäjien taholla. Määräys ohjaa sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamisen lisäksi keskeisesti myös asiakastietojärjestelmien toteuttamista sekä asiakastietojen tallentamista sosiaalihuollon asiakastietovarantoon (Kantaan).

Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 23.11.2023. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistussa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.
Lausuttava materiaali on julkaistu THL:n verkkosivulla.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Asiasanat

sosiaalihuolto

THL

Määräys

Asiakastietolaki 703/2023

THL:n määräykset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos