Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Föreskrift om klienthandlingar inom socialvården

Begäran om utlåtande: Föreskrift om klienthandlingar inom socialvården

Diarienummer för begäran om utlåtande: THL/2/4.05.00/2024

Svarstiden gick ut: 24.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Institutet för hälsa och välfärd (THL) begär utlåtande om utkastet till föreskrift 1/2024 Föreskrift om klienthandlingar inom socialvården.

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården 703/2023 träder i kraft den 1 januari 2024. I samband med ikraftträdandet upphävs den nuvarande lagen om kunduppgifter 784/2021 och lagen om klienthandlingar inom socialvården 254/2015. Institutet för hälsa och välfärds föreskrifter som getts med stöd av dessa lagar upphävs därför samtidigt.

Denna föreskrift ersätter de tidigare föreskrifterna THL 2/2021 (Föreskrift om strukturen för klienthandlingar inom socialvården och om uppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna), THL 1/2016 (Föreskrift om klassificeringen av serviceuppgifterna inom socialvården) och THL 2/2023 (Föreskrift om ändring av föreskrift om klassificeringen av serviceuppgifterna inom socialvården).
 

Bakgrund

Informationshanteringen inom social- och hälsovården och den elektroniska behandlingen av kunduppgifter styrs av THL:s föreskrifter som grundar sig på lagen om kunduppgifter. Föreskrifterna gäller datastrukturerna för kunduppgifter och förmedlingen av uppgifter till aktörer utanför social- och hälsovårdstjänsterna. Med hjälp av informationssäkerhetsplaner styrs aktörerna inom social- och hälsovården till en tillräcklig och enhetlig informationssäkerhets- och dataskyddspraxis. Dessutom förenhetligas de väsentliga kraven på informationssystem och välbefinnandeapplikationer på riksnivå. Föreskrifterna om väsentliga krav gäller lösningarnas funktionalitet, interoperabilitet och informationssäkerhet. Föreskrifterna styr också certifieringen av system och applikationer som behandlar kunduppgifter och uppgifter om välbefinnande.

Föreskriften 1/2024 förenhetligar de datastrukturer och datainnehåll som används nationellt inom socialvården så att de möjliggör användning, utlämnande, bevarande, skydd och utnyttjande av elektroniska klienthandlingar inom socialvården och tilldelande av åtkomsträttigheter kan genomföras på ett nationellt enhetligt och säkert sätt.

Som en del av den övriga regleringen av informationshanteringen har föreskriften en central styrande och förpliktande inverkan på dokumentationen av klientuppgifter inom socialvården, lagringen av klientuppgifter i socialvårdens klientdatalager samt genomförandet av de klientdatasystem som används inom socialvården. Föreskriften förpliktar till användning av nationellt enhetliga handlingsstrukturer och främjar utnyttjandet av klientuppgifter som lagrats i socialvårdens klientdatalager för sekundära ändamål.

Föreskriften ska iakttas i organisationer både inom den privata och offentliga socialvården, i dokumentationsarbetet för yrkesutbildade personer samt av utvecklare av informationssystem. Föreskriften styr förutom dokumentationen av klientuppgifter inom socialvården även centralt genomförandet av klientdatasystem samt lagringen av klientuppgifter i socialvårdens klientdatalager (Kanta).

 

Länkar:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandena ges seenast 23.11.2023. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena ges genom att besvara frågorna i begäran om utlåtande som publiceras på  utlåtande.fi.
Materialet för utlåtandet publiceras på  THL:s websidan.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna ge sitt utlåtande ska respondenten registrera sig och logga in på  utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Stöd för att ta i bruk tjänsten kan begäras på adressen  lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Alla utlåtandena är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.

 
Ämnesord

sosiaalihuolto

THL

Määräys

Asiakastietolaki 703/2023

THL:n määräykset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos