Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/538/2019

Svarstiden gick ut: 5.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar.

 
Bakgrund
Genom propositionen genomförs de nya bestämmelser om avfallsbranschen som antagits inom EU samt de produktförbud och krav på märkningar som ingår i direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (det s.k. SUP-direktivet). Genom propositionen genomförs dessutom de föresatser som ingår i den strategiska helheten ”Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden” i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Helheten syftar till att öka materialåtervinningen av avfall och på så sätt stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

EU:s så kallade avfallslagstiftningspaket innehåller fyra direktiv som innebär ändringar i sex centrala direktiv som rör avfallssektorn: direktivet om avfall, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om deponering av avfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Medlemsstaterna ska genomföra dessa ändringar i den nationella lagstiftningen senast den 5 juli 2020. De produktförbud och krav på märkningar som ingår i SUP-direktivet ska tillämpas från och med den 3 juli 2021. 
 
I propositionen ingår också förslag till bestämmelser som kompletterar förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP-förordningen) samt förslag till ändring av de bestämmelser i avfallslagen som kompletterar fartygsåtervinningsförordningen. Dessutom läggs det fram några förslag som grundar sig på nationella behov att utveckla avfallslagstiftningen, till exempel förslag om ändring av bestämmelserna om förfarandena för godkännande av avfallstransportörer och avfallsmäklare samt straffbestämmelserna.

I utkastet till regeringens proposition föreslås det att avfallslagen, miljöskyddslagen, kemikalielagen, strafflagen och lagen om ordningsbotsförseelser ändras. 
Målsättningar
Målet är att förstärka cirkulär ekonomi, främja iakttagande av avfallshierarkin (prioriteringsordningen) och öka resurseffektiv användning och återvinning av material.

 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er sända ert utlåtande via denna tjänst senast den 2 juni  2020.
 
Förslaget kommer att diskuteras vid virtuallt evenemang den 13.5. 2020 från 9 till 12. Ni kan registrera er för evenemanget via https://www.lyyti.fi/reg/Jatelain_esittely_ja_keskustelutilaisuus_0338

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna in ert utlåtande som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV).

För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte skickas per post eller via e-post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.
 

 

Beredare

Ytterliga information ges av
regeringssekreterare 
Jussi Kauppila tfn 0295 250 085 och miljöråd Riitta Levinen tfn
0295 250 162,  SUP-direktivet: Katariina Haavanlammi, lagförstifningsråd, tfn 0295 250 072, e-post är format: förnamn.efternamn(at)ym.fi.

Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Business Finland    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
Energiateollisuus    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Waste Solutions Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto ry    
Pidä Lapppi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen alkoholijuomakauppa SAJK    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

jätehuolto, kiertotalous, jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, hyödyntäminen

tuotekiellot, merkintävaatimukset