Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande

Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande

Diarienummer för begäran om utlåtande: 2070/01.01/2017

Svarstiden gick ut: 28.2.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksminister ber utlåtanden om det bifogade utkastet. Genom förslaget ska det stiftas en ny lag om djurs välbefinnande som upphäver den gällande djurskyddslagen (247/1996). I vissa andra lagar görs det samtidigt tekniska ändringar som revideringen kräver.
Bakgrund
En totalrevidering av djurskyddslagen inleddes på jord- och skogsbruksministeriet år 2010. Då började ministeriet samla in material för revideringen och utreda behoven av revidering av lagen med hjälp av bland annat enkäter till djurhållare och allmänheten. År 2012 tillsattes en arbetsgrupp och en styrgrupp för revideringsarbetet. I grupperna satt medlemmar som representerade brett olika sektorer för djurs välbefinnande. Arbetsgruppens mandattid gick ut vid utgången av år 2014, styrgruppens mandattid vid utgången av år 2015.
Målsättningar
Genom den föreslagna lagen ska regleringen om djurs välbefinnande revideras så att den motsvara den uppfattning om djurs ställning och skyddsbehov som råder i dagens samhälle. Samtidigt ska regleringen preciseras och det ska skapas en reglering på lagnivå som till sin struktur och språkdräkt motsvarar dagens krav. Genom den föreslagna lagen ska lagstiftningen om djurs välbefinnande börja överensstämma med grundlagen. Genom lagen ska det också säkerställas att Europeiska unionens lagstiftning genomförs effektivt i den nationella lagstiftningen. Situationen när det gäller djurs välbefinnande ska förbättras genom de nya bestämmelserna och dessutom ska övervakningen av djurskyddet och myndigheternas metoder att ingripa i missförhållanden effektiviseras.
Länkar:

http://mmm.fi/elainsuojelulaki - Ehdotuksen valmisteluun liittyvät selvitykset ja muuta tausta-aineistoa on kerätty hankkeen internet-sivulle

http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM049:00/2017 - Muuta kautta kuin Lausuntopalvelu.fi:n kautta annetut lausunnot löytyvät täältä (klikkaa sivun alalaidassa olevaa Asiakirjat-palkkia)

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena till jord- och skogsbruksministeriet senast på onsdagen den 28 februari 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form. Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
 
Beredare
Ytterligare information ger veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 16 2108, eller biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, tfn 0295 16 2439 (fornamn.efternamn@mmm.fi).
 
Sändlista:
Agronomiliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry    
Eläinsuojeluliitto Animalia ry    
Eläinten terveys ETT ry    
Eläinten terveys ETT ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Faunatar Oy    
Greyhound Racing Liitto ry    
Hallintolakimiehet ry    
Hallinto-oikeustuomarit r.y.    
Helsingin Akvaarioseura ry    
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry    
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Hevostietokeskus    
Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto/ luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI ry    
Korkeasaaren eläintarha    
Korkeasaaren eläintarha    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhdistys    
Kunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhdistys    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luomuinstituutti    
Luomuliitto ry    
Luomuliitto ry    
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö    
Luonnonvarakeskus/Eläinten hyvinvointikeskus    
Luonnonvarakeskus/Eläinten hyvinvointikeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö/ LVO    
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Maaseutuvirasto    
Musti ja Mirri Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pihvikarjaliitto    
Pihvikarjaliitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisikoiralaitos    
Poroeläinlääkäriyhdistys r.y.    
Pro Luomu ry    
ProAgria Keskusten Liitto    
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry    
Sirkus Finlandia    
Sisäministeriö/poliisiosasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Aasiyhdistys ry    
Suomen Alpakkayhdistys ry    
Suomen Alpakkayhdistys ry    
Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiriistanhoitajat ry    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Eläinfysioterapeutit ry    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Eläinlääkäripraktikot r.y.    
Suomen Eläinlääkäripraktikot r.y.    
Suomen Eläintarhayhdistys    
Suomen eläintenkouluttajat ry    
Suomen Hevosenomistajien keskusliitto    
Suomen Hippos ry    
Suomen hovioikeustuomarit r. y.    
Suomen Islamilainen neuvosto    
Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ry    
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry    
Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry    
Suomen Kissaliitto ry    
Suomen Koirankasvattajat ry    
Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lammasyhdistys ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen Paimenkoirayhdistys ry    
Suomen Porokilpailijat ry    
Suomen Ratsastajainliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Siipikarjaliitto ry    
Suomen Sikayrittäjät ry    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys r.y    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry    
Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Viestikyyhky-Yhdistys ry    
Suomen Vuohiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf    
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö    
Tulli    
Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry    
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta    
Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valio alkutuotanto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry    
Yliopistollinen eläinsairaala    
Ympäristöministeriö    
Ähtärin eläinpuisto    
Ämnesord

hallituksen esitys

eläinsuojelu

kotieläin

tuotantoeläin