Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 kap. i utlänningslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 kap. i utlänningslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5283/2020

Svarstiden gick ut: 7.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet har berett en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med. Regeringspropositionen har beretts som en del av arbets- och näringsministeriets, utrikesministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets gemensamma projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena, närmare bestämt i dess underarbetsgrupper 2 (för smidigare lagstiftning i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd) och 5 (för att påskynda myndighetsförfarandena i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd). Lagen avses träda i kraft i oktober 2022.
Bakgrund
Regeringen strävar efter att före utgången av regeringsperioden försnabba uppehållstillståndsprocesserna så att handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete förkortas till i genomsnitt 30 dygn. Detta sker genom en revidering av 5 kap. i utlänningslagen. Syftet med revideringen är också att öka användningen av automation och att göra det möjligt att certifiera arbetsgivare, vilket underlättar ansökningsprocessen.
 
Regeringen har som mål att öka den arbets- och utbildningsbaserade invandringen. Enligt regeringsprogrammet ska prioriteringen i fråga om arbetskraftsinvandring ligga på att få arbetskraft till branscher där det råder brist på sådan samt att få experter, studerande och forskare till spets- och tillväxtbranscher inom forskning, utveckling och innovation. Därför föreslås det ändringar i 5 kap. i utlänningslagen och i vissa andra bestämmelser och lagar. Ett utkast till regeringsproposition om dessa ändringar sänds nu på remiss.
Målsättningar
I propositionsutkastet föreslås det att det i lagen ska föreskrivas om de allmänna villkoren för beviljande av alla uppehållstillstånd på grund av arbete. Samtidigt ska det föreskrivas om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i samband med uppehållstillståndsprocessen. Utredningar visar att mer än 80 procent av uppehållstillstånden på grund av arbete och utbildning avgörs positivt. De nya bestämmelserna gör det möjligt att utnyttja delautomatisering i större utsträckning än tidigare. Tillståndsmyndigheterna ska också utnyttja uppgifter från andra myndighetsregister, vilket innebär att de inte längre behöver begäras av den sökande eller arbetsgivaren.
 
Den sökande ska anvisas att i första hand lämna in sin ansökan elektroniskt, vilket innebär att också arbetsgivaren ska sköta sina ärenden elektroniskt. Det ska dock fortfarande vara möjligt att göra en pappersansökan. I lagen föreslås också bestämmelser om certifiering av arbetsgivare, genom vilka det föreskrivs om förutsättningarna för certifiering samt om beviljande, verkan och återkallande av certifiering. Certifieringen av arbetsgivare bidrar också till att försnabba tillståndsprocessen.
 
Bestämmelserna om uppehållstillstånd för företagare och tillväxtföretagare preciseras, och de som avlagt examen eller slutfört ett forskningsarbete i Finland får ett eget tillstånd. Även uppehållstillstånd för specialsakkunnig ska fogas till lagen som ett separat tillstånd samtidigt som det föreskrivs noggrannare än för närvarande om hur lönen bestäms.
 
Reformen möjliggör också att de muntliga höranden vid beskickningen som hör till tillståndsprocessen kan ske på distans. Vid behov kan hörandet ske i en extern tjänsteleverantörs lokaler, om lokalen, arrangemangen, förbindelserna och säkerheten har säkerställts.
 
Enligt gällande lagstiftning ska resedokumentet vara giltigt under hela den tid som uppehållstillståndet beviljas för. I propositionsutkastet föreslås det att det i fortsättningen ska räcka med att resedokumentet är i kraft när det första uppehållstillståndet beviljas.
 
Samtidigt som arbetskraftsinvandringen främjas strävar Finland efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Därför föreslås det preciseringar också i bestämmelserna om tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft. Möjligheten att fatta ett beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd, enligt vilket uppehållstillstånd på grund av arbete under den bestämda tiden inte beviljas för anställning hos den arbetsgivare som beslutet gäller, ska utvidgas till att utöver uppehållstillstånd för arbetstagare också gälla alla andra uppehållstillstånd på grund av arbete. Förutom arbets- och näringsbyrån kan även Migrationsverket i fortsättningen fatta beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd.
Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos_UlkL_5_luku_ym.pdf - HE-luonnos

RP UtlänL HSI + §§ sv MH 2022 02 07.docx - Regeringens proposition, utkast

Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande till arbets- och näringsministeriet senast den 7 mars 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna in ert utlåtande i första hand genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Alternativt kan ni lämna in ert utlåtande genom att sända det till e-postadressen registratorskontoret.anm@gov.fi eller till adressen Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 STATSRÅDET. Vänligen ange diarienummer VN/5283/2020 i utlåtandet.

Om ni lämnar ert utlåtande på webben ska ni registrera er i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ger regeringssekreteraren Jarmo Tiukkanen, tfn 0295 047 355, och projektchefen Kristel Stenman-Huuskonen, tfn 0295 047 350. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)gov.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
AKAVA    
AMS Åland    
Arene    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Helsingin HAO    
Helsingin kauppakamari    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan HAO    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen HAO    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KEHA    
Kela    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Migri    
OAJ    
Oikeuskanslerinvirasto    
OKM    
OM    
OPH    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen HAO    
Poliisihallitus    
Rakennusteollisuus    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Sivistystyönantajat    
SM    
STM    
STTK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Tieteentekijöiden liitto    
Turun HAO    
Turun yliopisto    
UM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan HAO    
Vaasan yliopisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VM    
VNK    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ämnesord

ulkomaalaislaki

maahanmuutto

oleskeluluvat