Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtion taloudellisia riskejä ja vastuita käsittelevä sanasto

Valtion taloudellisia riskejä ja vastuita käsittelevä sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28073/2022

Svarstiden gick ut: 9.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtion taloudelliset riskit ja vastuut ovat olleet kasvussa yli vuosikymmenen ajan. Taloudelliset riskit ja vastuut ovatkin nousseet yhdeksi valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan keskeisistä huomion kohteista. Julkisen talouden tilaa ja kestävyyttä arvioidaan aktiivisesti ja eri toimijat tuottavat säännöllisesti aiheeseen liittyviä analyysejä ja riskiraportteja. Valtion taloudelliset riskit ja vastuut ovat yhä lisääntyvässä määrin myös julkisen mielenkiinnon ja keskustelun kohteena. Keskustelusta on kuitenkin puuttunut yhteinen kieli – tai sen käyttö on ollut epäyhtenäistä.
 
Bakgrund
Valtiovarainministeriö käynnisti syksyllä 2022 valtion taloudellisiin riskeihin ja vastuisiin kohdistuvan terminologisen sanastotyön osana valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan kehittämistä. Asetettu sanastotyöryhmä kokoontui 1.12.2022 - 28.2.2023 välisenä aikana yhteensä kuuteen työpajaan ennalta läpikäydyn lähdeaineiston ja alustavan käsitekartoituksen pohjalta. Työn aikana konsultoitiin lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirastoa. Lähdeaineistoon sisältyivät keskeisimmät aihepiiriin kuuluvat lait, asetukset, määräykset, suositukset ja ohjeet, keskeiset standardit sekä valtion taloudellisia riskejä ja vastuita kuvaavat raportit ja ennusteet. Riskienhallinnan yleinen käsitteistö sisällytettiin työhön valmiita käsitteitä ja termistöjä hyödyntäen, ISO 31000:2018 standardiin nojautuen.

Sanasto julkaistaan vapaasti käytettäväksi yhteentoimivuusalustan sanastotietokannassa osoitteessa https://sanastot.suomi.fi. Sanastot-työkalulla kerätään ja ylläpidetään julkishallinnon yhteisiä terminologisia sanastoja ja käsitteitä. 
Målsättningar
Tehdyn työn tavoitteena on vahvistaa ymmärrettävää ja yhdenmukaista riskiviestintää, tukea termien yhdenmukaista käyttöä ja kuvata keskeisten käsitteiden määritelmät ja käsitteiden väliset suhteet tukemaan tiedonsiirtoa ja hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa. Pidemmällä aikavälillä yhtenäisempi käsitteistö tukee myös mahdollisten ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden kehittämistä ja käyttöä.

Valtion taloudellisten riskien ja vastuiden teema läpileikkaa kaikki valtioneuvoston yhteiset toiminnot, joita ovat esimerkiksi säädösvalmistelu, toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, EU- ja kansainvälisten suhteiden hoitaminen sekä yhteiskuntapolitiikan valmisteluun liittyvä toiminta. Työn tuloksia voivat hyödyntää eri sektoreilla työskentelevät talouden ja riskienhallinnan sekä ennakoinnin ja tiedolla johtamisen asiantuntijat. Valtion talouteen liittyvän raportoinnin kehittämisessä yhteinen kieli auttaa viestinnässä onnistumista.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan vastausohjeiden mukaisesti viimeistään 9.6.2023
Svarsanvisningar för mottagare
Kaikki sanastoa koskeva palaute on tervetullutta. Palautteet voivat sisältää kannanottoja sanastoon kokonaisuutena, sen käytettävyyteen, sisältöön tai rakenteeseen. Palautetta toivotaan myös yksittäisistä käsitekaavioista sekä niihin sisältyvistä käsitesuhteista, käsitteistä, käsitteiden määritelmistä sekä huomautuksista. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä. 

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan käsitekaaviokohtaisesti lausuntopalvelu.fi:n lomakekenttiin. Ennen lausunnon antamista lausunnonantajan tulee tarkastella sanaston PDF-muotoista luonnosta, joka sisältää

- sanastotyön esipuheen
- sanastotyön toteutuksen kuvauksen
- käsitekaavioluettelon
- sanaston laatimismenetelmän ja rakenteen kuvauksen
- kaavioiden kuvaukset
- sanaston (jkäsitekaaviot, määritelmät ja huomautukset).
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Terhi Sääskilahti (terhi.saaskilahti@gov.fi)
Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen (esko.mustonen@gov.fi)
Sändlista:
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäiset tarkastajat ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen riskienhallintayhdistys ry    
Suomen standardisoimisliitto SFS ry    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Ympäristöministeriö