Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/61/2018

Svarstiden gick ut: 29.3.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Försvarsministeriet begär utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning (nedan förordningen). Det föreslås att det bemyndigande att utfärda förordning som gäller förordningen ska ingå i 20 a och 20 b § i lagen om frivilligt försvar. Förslagen till dessa paragrafer ingår i regeringens proposition 179/2018 rd, som för närvarande behandlas i riksdagen.

Inrikesministeriet ansvarar för verkställandet av remissförfarandet för de förordningar som hör till inrikesministeriets kompetensområde enligt RP 179/2018 rd.
 
Bakgrund
Förordningen sammanhänger med det nationella sättandet i kraft av  skjutvapendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/853). De föreslagna paragraferna, som gäller bemyndigande att utfärda förordning, ingår i regeringens proposition 179/2018 rd, som för närvarande behandlas i riksdagen.

Enligt den 20 a § som föreslås ingå i lagen om frivilligt försvar i regeringspropositionen i fråga kan Försvarsutbildningsföreningen som sådan utbildning som främjar den militära förmågan ordna skytteutbildning, i vilken individens skjutskicklighet och färdigheter i säker vapenhantering utvecklas. Bestämmelser om de typer av skjutvapen som får användas vid skytteutbildningen, om funktionsprinciperna för och användningen av dessa skjutvapen, om antalet deltagare vid utbildningsevenemanget, om vapentypsspecifika skjutprov för att mäta färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten, om prestationer som ska godkännas i proven och om utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Enligt den 20 b § som föreslås ingå i lagen om frivilligt försvar i ovan nämnda regeringsproposition får endast personer som Försvarsmakten har godkänt som skjutledare vara utbildare eller skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildningar; under deras ledning får ett tillräckligt antal personer assistera vid skjutningarna. Som skjutledare kan Försvarsmakten godkänna den som har fått utbildning för ledare eller utbildare vid Försvarsmakten eller Försvarsutbildningsföreningen och som genom ett prov har påvisat behörighet att på ett säkert sätt ordna och undervisa vid skytteutbildning som främjar den militära förmågan inom Försvarsmakten och som annars anses lämplig för uppgiften. Bestämmelser om provets innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.
Målsättningar
Målet med förordningen är att sätta i kraft det förbud i skjutvapendirektivet som gäller vapen av kategori A och ett undantag från detta förbud för det nationella försvaret.
Länkar:

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM011:00/2017 - Ampuma-asedirektiivin kansallisen voimaansaattamisen hankesivut

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_179+2018.pdf - Hallituksen esitys 179/2018 vp

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden till försvarsministeriet senast fredagen den 29 mars 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Försvarsministeriet begär utlåtande av er om utkastet till statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd i användningen av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Timo Tuurihalme, regeringssekreterare, vicehäradshövding, (02951 40119 / timo.tuurihalme(at)defmin.fi).
Sändlista:
Aliupseeriliitto    
Ampumaharrastusfoorumi    
Ampumaurheiluliitto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Firearms United Finlad    
Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Naisten Valmiusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Pääesikunta    
Päällystöliitto    
Rajavartiolaitos    
Reserviläisliitto    
Reserviläisurheiluliitto ry    
Safer Globe    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanpuolustajat    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Suomen Sadankomitea    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Upseeriliitto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

VN asetus

vapaaehtoinen maanpuolustus

VAPE

ampuma-asedirektiivi

ampuma-ase

ase