Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta annettavaksi valtiovarainministeriön asetukseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta annettavaksi valtiovarainministeriön asetukseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23273/2020

Svarstiden gick ut: 11.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta.
Bakgrund
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 20.5.2019 niin sanotun pankkipaketin, joka koostuu kahdesta muutosdirektiivistä ja kahdesta muutosasetuksesta. Annetut direktiivit ovat direktiivi (EU) 2019/878 direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (jäljempänä luottolaitosdirektiivin muutosdirektiivi tai uudistettu luottolaitosdirektiivi) sekä direktiivi (EU) 2019/879 direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (jäljempänä kriisinratkaisudirektiivi tai uudistettu kriisinratkaisudirektiivi). Annetut asetukset ovat puolestaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876 asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/877 asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalvelu-yritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta. Muutossäädökset muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on pankkien ja pankkijärjestelmän häiriönsietokyvyn vahvistaminen.

Eduskunnan käsiteltävänä on tätä asetusluonnosta laadittaessa hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi HE 171/2020 vp. Ehdotukseen sisältyvillä muutoksilla pantaisiin täytäntöön edellä mainittu pankkien riskienvähentämistä koskeva sääntelyuudistus, jonka tavoitteena on pankkien häiriönsietokyvyn vahvistaminen. Rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävää lisäpääomavaatimusta koskevat säännökset ehdotuksen mukaan jatkossa lain 10 luvun 3 §:n ohella luvun 4 a—c §:stä.

Mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen mukaan lisäpääomavaatimuksen määräämisen perusteita koskevista mittareista, sen laskemisesta, päätöksessä annettavista tiedoista sekä päätöksen julkistamisesta annetaan tarkempia säännöksiä valtiovarainministeriön asetuksella.

Valtiovarainministeriön asetus 65/2018 luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta ehdotetaan kumottavaksi ja annettavaksi uusi samanniminen tarkistettu asetus tarpeellisen muutosten tekemiseksi siihen.
Målsättningar
Tavoitteena on täydentää luottolaitosdirektiivin muutosdirektiivin 133 artiklan täytäntöönpanoa sekä antaa tarkemmat luottolaitoslain muutoksen edellyttämät säännökset.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180065 - Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta (65/2018)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140610 - Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM168:00/2020 - Asetuksen valmistelun hankesivut

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_171+2020.aspx - HE 171/2020 vp käsittely eduskunnassa

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 11. joulukuuta 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asiassa. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.12.2020 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa finanssineuvos Miki Kuusinen (etunumi.sukunimi@vm.fi).
Sändlista:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuntarahoitus    
Nordea Pankki Oyj    
OP Ryhmä    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki    
Asiasanat

riskienhallinta

Pankit

luottolaitos