Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av arbetsvillkoret för löntagare

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av arbetsvillkoret för löntagare

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6417/2022

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås det ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om alterneringsledighet.

Arbetsvillkoret för löntagare föreslås bli ändrat så, att arbetsvillkoret och därigenom rätten till arbetslöshetsdagpenningen bestäms utifrån den försäkringspliktiga stabila inkomst som en löntagare har intjänat av lönearbete i stället för det antal arbetstimmar per kalendervecka och det lönevillkor som används nu. Ändringen av arbetsvillkoret för löntagare förutsätter ändringar i bestämmelserna om hur den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms.
Bakgrund
Statsminister Sanna Marins regering beslutade i februari 2022 att det arbetsvillkor som löntagare ska uppfylla för att få arbetslöshetsdagpenning ska ändras så, att det i fortsättningen bestäms enligt ett månatligt inkomstgränsvillkor och så, att arbetsvillkoret också kan tjänas in i perioder på 0,5 månader.
 
Bakgrunden till detta var det beslut som fattades vid förhandlingarna om budgeten för 2021 och som ledde till att social- och hälsovårdsministeriet den 20 oktober 2020 tillsatte en arbetsgrupp på trepartsbasis för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa (VN/22106/2020) under mandatperioden 22.10.2020 - 28.2.2021. Arbetsgruppen hade bland annat till uppgift att se över arbetsvillkoret för löntagares arbetslöshetsdagpenning utifrån övriga pågående beredningar och med beaktande av förändringarna på arbetsmarknaden och digitaliseringen. Arbetsgruppen publicerade en rapport om detta i mars 2021. Arbetsgruppen föreslog att arbetsvillkoret för löntagare ska ändras så, att rätten till arbetslöshetsdagpenningen bestäms utifrån löntagarens försäkringspliktiga stabila inkomst i stället för antalet arbetstimmar per kalendervecka som i nuläget.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att ändra arbetsvillkoret för beviljande av arbetslöshetsdagpenning och samtidigt stärka den offentliga ekonomin med 54 miljoner euro och sysselsätta 1500 personer.

Genom ändringen av arbetsvillkoret för löntagare förtydligas och förenklas bestämningsgrunderna för arbetslöshetsdagpenningen. Avsikten är att bestämningsgrunderna ska vara förståeliga för den som ansöker om förmånen och att den inkomstrelaterade dagpenningen bättre ska motsvara sökandens stabila inkomstnivå. Förändringarna på arbetsmarknaden ska beaktas mer än tidigare vid bestämningen av den tid som räknas in i arbetsvillkoret, och digitaliseringens möjligheter ska beaktas vid uppföljningen av arbetsvillkoret.

Avsikten har också varit att beakta möjligheten att i första hand få de inkomstuppgifter som behövs vid beviljande av dagpenningsförmåner från det nationella inkomstregistret och att öka användningen av inkomstregistret vid verkställandet av utkomstskyddet för arbetslösa.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtanden senast 12.8.2022 klo.16.00.

Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.
 
Vi ber er lämna in era utlåtanden genom tjänsten utlåtande.fi
 
De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition.
 
Om ni avger ett öppet utlåtande kan det sändas elektroniskt till adressen: kirjaamo.stm@gov.fi
 
Vi ber er ange ärendenummer VN/6417/2022 och STM030:00/2022 i meddelandet.
 
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET
 
OBS! Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om ni svarar via utlåtandetjänsten.
Beredare
Direktör Liisa Siika-aho, upp till 23.6., fornamn.efternamn@gov.fi
Regeringsråd Eeva Vartio, 27.6.-12.7., fornamn.efternamn@gov.fi
Specialsakkunig Joni Rehunen, fr.o.m. 13.7., fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Ammattiliitto Pro    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
Juvan kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapin TE-toimisto    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Raaseporin kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus